Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.234.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 23-03-2021

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r. poz. 713, 1378 ), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r poz.305 ), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje.

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 285 313,00 zł Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 8 736,00 zł Rozdział 75056 Spis powszechny i inne w kwocie 8 736,00 zł § 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 8 736,00 zł. 135 332,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 276 577,00 zł. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie
§ 2030. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 135 332,00 zł.
Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 141 245,00 zł
§ 2030. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 139 745,00 zł.
PP Ujazd
§ 0950. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 500,00 zł
§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 537 257,00 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 600 Transport i łączność w kwocie 189 080,00 zł . Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 7 900,00 zł § 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 900,00 zł
„Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelnej w Sieroniowicach” w kwocie 5 000,00 zł „Budowa drogi gminnej na osiedlu Piaski w Ujeździe” w kwocie 2 900,00 zł Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie 100 000,00 zł
§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł
„Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Słonecznej w Ujeździe” w kwocie 100 000,00 Rozdział 60095 Pozostała działalność w kwocie 81 180,00 zł
§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 81 180,00 zł
„Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe ”;
Urząd Miejski – Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 70 000,00 zł Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 70 000,00 zł
§ 4590. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 70 000,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 275 077,00 zł Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 135 332,00 zł PSP Olszowa
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 485,00 zł
PSP Jaryszów
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 847,00 zł
Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 139 745,00 zł PP Ujazd
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 139 745,00 zł
Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 3 100,00 zł Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie 3 100,00 zł
§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 100,00 zł
„Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn”- etap II
§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 822 570,00 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę w kwocie 61 500,00 zł Rozdział 40002 Dostarczanie wody w kwocie 61 500,00 zł § 6210. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowani kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 61 500,00 zł
„ Wymiana fragmentu sieci wodociągowej wraz z zabudową trzech hydrantów oraz wymianą 7 szt. istniejących przyłączy” w kwocie 61 500,00 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 600 Transport i łączność w kwocie 120 277,00 zł . Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 120 277,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 20 277,00 zł
§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł
„Remont drogi gminnej ul. Strzeleckiej i części ul. Lipowej w Nogowczycach” w kwocie 100 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 70 000,00 zł Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 70 000,00 zł
§ 6060. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 70 000,00 zł
„Zakup nieruchomości” w kwocie 70 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 8 736,00 zł Rozdział 75056 Spis powszechny i inne w kwocie 8 736,00 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 171,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 565,00 zł
Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 1 000,00 zł Rozdział 75495 Pozostała działalność w kwocie 1 000,00 zł
§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 000,00 zł
„Wykonanie monitoringu”- Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Olszowa Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 516 377,00 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 239 800,00 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych
§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 226 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł
„remont dachu PSP Ujazd ”;
PSP Olszowa
§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych w kwocie 1 800,00 zł ( dofinansowanie zadań własnych)
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 135 332,00 zł PSP Olszowa
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 485,00 zł
PSP Jaryszów
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 847,00 zł
Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 141 245,00 zł ( w tym dofinansowanie zadań własnych w kwocie 139 745,00 zł) PP Ujazd
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 139 745,00 zł
§ 4240. Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 500,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 42 680,00,00 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 30 680,00 zł
§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 000,00 zł
„ Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ul. Kościelnej w Sieroniowicach” w kwocie 11 000,00 zł
§ 6210. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowani kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 19 680,00 zł
„ Wymiana betonowych studni kanalizacji sanitarnej” w kwocie 19 680,00 zł Urząd Miejski – Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 12 000,00 zł
§ 6230. Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 12 000,00 zł
„Dofinansowanie do wymiany pieców ”;
Urząd Miejski – Obsługa Rady Miejski Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 2 000,00 zł Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 1 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł
Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Nogowczyce Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 1 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł
Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Niezdrowice
§ 4. Zmniejsza się budżet gminy po stronie przychodów w kwocie 4 833 098,30 zł § 952. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 833 098,30 zł
§ 5. Zwiększa się budżet gminy po stronie przychodów w kwocie 4 833 098,30 zł § 931. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 4 833 098,30 zł

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom