Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.238.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 16-04-2021

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r. poz. 713, 1378 ), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r poz.305 ), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje.

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 18 069,73 zł Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 15 262,73 zł Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 442,73 zł § 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 442,73 zł
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 14 820,00 zł
§ 2030. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na kwotę 14 820,00 zł w kwocie 2 807,00 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 2 807,00 zł Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
§ 2030. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 807,00 zł
§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 41 100,00 zł Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 34 100,00 zł PSP - Ujazd Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 29 500,00 zł § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 000,00 zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 500,00 zł
PP- Ujazd Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 1 000,00 zł
§ 4710. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł
GZO Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 3 600,00 zł
§ 4307. Zakup usług pozostałych w kwocie 3 600,00 zł
„Partnerstwo na rzecz e-integracji w makroregionie śląsko-opolskim ”;
Urząd Miejski – Referat Gospodarki Gruntami Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 7 000,00 zł Rozdział 90095 Pozostała działalność w kwocie 7 000,00 zł
§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł
§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 59 169,73 zł Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 34 100,00 zł PP- Ujazd Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 1 000,00 zł § 4710. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł
PSP - Ujazd Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 29 500,00 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 000,00 zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 500,00 zł
GZO Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 3 600,00 zł
§ 4177. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł
„Partnerstwo na rzecz e-integracji w makroregionie śląsko-opolskim ”;
OPS Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 15 262,73 zł Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 442,73 zł
§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 433,88 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8,85zł
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 14 820,00 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 360,00 zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 158,00 zł
§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 302,00 zł w kwocie 2 807,00 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 2 807,00 zł Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
§ 3240. Stypendia różne w kwocie 2 807,00 zł
Urząd Miejski – Referat Gospodarki Gruntami Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 7 000,00 zł Rozdział 90095 Pozostała działalność w kwocie 7 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł
§ 4. Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 780,00 zł PP -Ujazd Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 780,00 zł Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 780,00 zł § 0950. Wpłaty z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 780,00 zł
§ 5. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 780,00 zł PP -Ujazd Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 780,00 zł Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 1 000,00 zł § 0940. Wpłaty z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 780,00 zł
§ 6. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 113 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Gospodarki Gruntami Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 2 500,00 zł Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 2 500,00 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł
GZO Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 110 000,00 zł Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 110 000,00 zł
§ 4307. Zakup usług pozostałych w kwocie 110 000,00 zł
„Partnerstwo na rzecz e-integracji w makroregionie śląsko-opolskim ”;
Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 500,00 zł Rozdział 92601 Obiekty sportowe w kwocie 500,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł
§ 7. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 113 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Gospodarki Gruntami Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 2 500,00 zł Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 2 500,00 zł § 4390. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 500,00 zł
GZO Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 110 000,00 zł Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 110 000,00 zł
§ 4217. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 000,00 zł
§ 4707. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych w kwocie 42 000,00 zł
„Partnerstwo na rzecz e-integracji w makroregionie śląsko-opolskim ”;
Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 500,00 zł Rozdział 92601 Obiekty sportowe w kwocie 500,00 zł
§ 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom