Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.239.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-04-2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego niżej wymienione nieruchomości gruntowe niezabudowane: 1. działka nr 2418, obręb Ujazd o powierzchni 0,0768 ha, zapisana w księdze wieczystej nr OP1S/00006553/1,
2. działka nr 2419 obręb Ujazd o powierzchni 0,0756 ha, zapisana w księdze wieczystej nr OP1S/00006553/1,
3. działka nr 2420 obręb Ujazd o powierzchni 0,0836 ha, zapisana w księdze wieczystej nr OP1S/00006553/1,
4. działka nr 2421 obręb Ujazd o powierzchni 0,0878 ha, zapisane w księdze wieczystej nr OP1S/00006553/1,
5. działka nr 2246/6 obręb Ujazd o powierzchni 0,1092 ha, zapisane w księdze wieczystej nr OP1S/00006553/1,
6. działka nr 2396 obręb Ujazd o powierzchni 0,1155 ha, zapisane w księdze wieczystej nr OP1S/00006553/1,
7. działka nr 218/2 obręb Sieroniowice o powierzchni 0,1181 ha, zapisane w księdze wieczystej nr OP1S/00040519/1.

§ 2. Sprzedaż nastąpi w trybie art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami na warunkach określonych w rozdziale 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).
§ 3. Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia, który podany zostanie do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej także w prasie lokalnej oraz wywyższenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe na okres 21 dni. § 4. Osoby, którym w odniesieniu do nieruchomości, wymienione w wykazie, służy roszczenie w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów winne złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od daty wywieszenia wykazu.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem.

Burmistrz

Hubert Ibrom

 

DOCXZałącznik nr 1 0050.239.2021.docx (7,96KB)