Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.240.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-04-2021

 


(Dz. U z 2020 r. poz. 713, 1378 ), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r poz.305 ), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje.

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 100 000,00 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 50 000,00 zł Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 50 000,00 zł § 0490. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 50 000,00 zł
Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 50 000,00 zł . Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 50 000,00 zł
§ 0940. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 50 000,00 zł
§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 15 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 15 000,00 zł Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji w kwocie 15 000,00 zł § 2300. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 15 000,00 zł
§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 882 279,63 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę w kwocie 500 000,00 zł Rozdział 40002 Dostarczanie wody w kwocie 500 000,00 zł § 6210. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowani kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 500 000,00 zł
„ Wykonanie odwiertów studni głębinowych ”;
Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 50 000,00 zł Rozdział 70095 Pozostała działalność w kwocie 50 000,00 zł
§ 6210. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowani kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 50 000,00 zł
„ Zakup programu komputerowego ”;
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 105 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji w kwocie 35 000,00 zł
§ 6170. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 35 000,00 zł
„ Dofinansowanie zakupu radiowozu ”;
Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Rozdział 75495 Pozostała działalność w kwocie 70 000,00 zł
§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 70 000,00 zł
„Wykonanie monitoringu ”;
Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 20 000,00 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 20 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł
OPS Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 27 279,63 zł Rozdział 85154 Przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 27 279,63 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 14 279,63 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 180 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 120 000,00 zł
§ 6210. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowani kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 120 000,00 zł
„ Likwidacja uciążliwości zapachowej przepompowni w Niezdrowicach przy ul. Wiejskiej ”;
Urząd Miejski – Referat Gospodarki Gruntami Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 60 000,00 zł
§ 6230. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 60 000,00 zł
„ Dofinansowanie do wymiany pieców ”;

§ 4. Zwiększa się budżet gminy po stronie przychodów w kwocie 767 279,63 zł § 906. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 27 279,63 zł
§ 950. Wolne środki , o których mowa w art.217.ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 740 000,00 zł
§ 5. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 5 471,36 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 471,36 zł Rozdział 75056 Spis powszechny i inne w kwocie 471,36 zł § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 471,36 zł
Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 5 000,00zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 5 000,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł
§ 6. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 5 471,36 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 471,36 zł Rozdział 75056 Spis powszechny i inne w kwocie 471,36 zł § 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 412,56 zł
§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58,80 zł
Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 5 000,00zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 5 000,00 zł
§ 4260. Zakup energii w kwocie 5 000,00 zł
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom