Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.241.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-04-2021

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2020 r. poz. 713, 1378 ), art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r poz.305 ), Uchwały Nr XXVI.195.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 grudnia 2020 r w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 350 409,78 zł I. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 350 409,78 zł 1. Rozdział 01095 Pozostała działalność w kwocie 350 409,78 zł 1) dochody bieżące w kwocie 345 409,78 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 335 409,78 zł

b) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł.
Marszałkowska Inicjatywa Sołecka w kwocie 10 000,00 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 5 000,00 zł
a) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 5 000,00 zł.
Marszałkowska Inicjatywa Sołecka w kwocie 5 000,00 zł

§ 2. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 350 409,78 zł I. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 335 409,78 zł 1. Rozdział 01095 Pozostała działalność w kwocie 335 409,78 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 335 409,78 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 335 409,78zł
1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5 748,66 zł

2 wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań w kwocie 329 661,12 złII. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 5 000,00 zł
1. Rozdział 75495 Pozostała działalność w kwocie 5 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 5 000,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5 000,00 zł
„Wykonanie monitoringu ”;
Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Olszowa w kwocie 5 000,00 zł

III. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 10 000,00 zł
1. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 5 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 5 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań w kwocie 5 000,00 zł
Marszałkowska Inicjatywa Sołecka- Nogowczyce w kwocie 5 000,00 zł


2. Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 5 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 5 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań w kwocie 5 000,00 zł
Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Niezdrowice w kwocie 5 000,00 zł


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom