Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA KADENCJA 2018-2023 - poprzednia wersja

2018

PDF0050.1.2018 w spr. powołania zastępcy Burmistrza oraz ustalenia jego wynagrodzenia.pdf (37,15KB)
PDF0050.2.2018 w spr. określenia zakresu zadań i odpowiedzialności oraz upoważnień Zastępcy Burmistrza Ujazd.pdf (146,14KB)
PDF0050.3.2018 w spr. ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.pdf (182,60KB)
PDF0050.4.2018 w spr. zmiany planów finansowych na 2018 rok.pdf (346,74KB)
PDF0050.5.2018 w spr. zmianiające zarządzenie nr 0050.317.2018 z dnia 16.11.2018r. w spr. zmian budżetu gminy na 2018 rok.pdf (138,07KB)
PDF0050.5a.2018 w spr. zmiany planów finansowych na 2018r..pdf (37,79KB)
PDF0050.6.2018 w spr. otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf (138,45KB)
PDF0050.7.2018 w spr. sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 9 mieszczącego sie w budynku przy ul. 1 Maja 13 w Ujeździe stanowiącego własność Gminy Ujazd.pdf (170,35KB)
PDF0050.8.2018 w spr. sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 8 mieszczącego sie w budynku przy ul. 1 Maja 13 w Ujeździe stanowiącego własność Gminy Ujazd.pdf (167,77KB)
PDF0050.9.2018 w spr. powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie na wykonanie zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia.pdf (34,95KB)
PDF0050.11.2018 w spr. udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczenia woli w imieniu Burmistrza Ujazdu w zakresie zarządu mieniem Gminy, objetych statututowymi zadaniami Żłobka Publicznego w Ujeździe.pdf (39,32KB)
PDF0050.12.2018 w spr. powołania komisji do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kuultury fizycznej.pdf (35,13KB)
PDF0050.13.2018 w spr. zmian budżetu gminy na 2018 rok.pdf (170,52KB)
PDF0050.14.2018 w spr. zmiany planów finansowych na 2018 rok.pdf (273,56KB)
 

2019

PDF0050.15.2018 w spr. zmiany planów finansowych na 2018 rok.pdf (350,14KB)
PDF0050.16.2018 w spr. zmiany Zarzadzenia Burmsitrza Ujazdu nr 0050.9.2018.pdf (30,66KB)
PDF0050.17.2018 w spr. powołania komisji do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf (41,92KB)
PDF0050.18.2019 w spr. przekazania planów finansowych.pdf (4,72MB)
PDF0050.18.2019 c.d..pdf (5,15MB)
PDF0050.20.2019 w spr. ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 20192020.pdf (129,27KB)
PDF0050.21.2019 w spr. ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019-2020 do klas pierwszych szkół podstawowych.pdf (93,76KB)
PDF0050.22.2019 w spr. ustalenia na rok 2019 planu dofinasowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gmine Ujazd.pdf (340,12KB)
PDF0050.23.2019 w spr. zmiany planów finansowych na 2019 rok.pdf (219,50KB)
PDF0050.24.2019 w spr. wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Burmiistrza Ujazdu z dnia 28.09.2017r. w spr. ustalenia wysokości stawek czynszu za wydzierżawienie lub najem mienia stanowiącego własność Gminy Ujazd.pdf (29,32KB)
PDF0050.26.2019 w spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podsatwowej w Olszowej.pdf (286,81KB)
PDF0050.27.2019 w spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaryszowie.pdf (286,07KB)

PDF0050.29.2019 w spr. zmiany planów finansowych.pdf (38,78KB)
PDF0050.30.2019 w spr. nabycia dz. 348,354,355 o łacznej pow. 0,0414 ha połozonej w Starym Ujeździe.pdf (52,03KB)
PDF0050.31.2019 w spr. zmiany planów finansowych.pdf (278,44KB)
PDF0050.32.2019 w spr. powołania komisji konkursowej do przeprowadezenia konkursu na stanowisko dyrektora PSP w Olszowej.pdf (67,05KB)
PDF0050.33.2019 w spr. powołania komisji konkursowej do przeprowadezenia konkursu na stanowisko dyrektora PSP w Jaryszowie.pdf (63,75KB)
PDF0050.34.2019 w spr. ustalenia zasad obrotu drewnem pozyskanym z terenów będących własność Gminy Ujazd.pdf (80,96KB)
PDF0050.35.2019 w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2018rok.pdf (3,42MB)
PDF0050.35.2019 cd..pdf (6,18MB)
PDF0050.36.2019 w spr. wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Ujazd przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie plakatow wyborczych.pdf (47,66KB)
PDF0050.37.2019 w spr. zmiany planów finansowych na 2019 rok.pdf (123,59KB)
PDF0050.38.2019 w spr. zmian budżetu gminy na 2019 rok.pdf (37,24KB)
PDF0050.39.2019 w spr. zmiany planów finansowych na 2019 rok.pdf (35,09KB)
PDF0050.40.2019 w spr. zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrekltora Publicznej Szkoły Podsatwowej w Olszowej.pdf (43,21KB)
PDF0050.41.2019 w spr. zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podsatwoweej w.pdf (40,93KB)
PDF0050.42.2019 w spr. sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 3 mi8eszczącego sie w budynku mieszkalnych wielorodzinnym.pdf (156,36KB)
PDF0050.43.2019 w spr. ustalenia normy zużycia paliwa dla specjalistycznych pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego eksploatowanego ew jednostkach OSP,.pdf (36,55KB)
PDF0050.44.2019 w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedazy [polozonej w miejscowości Ujazd.pdf (135,57KB)
PDF0050.45.2019 w spr. sprzedazy w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 9 mieszczącego sie w budynku przy Pl. 1 Maja 13.pdf (152,49KB)
PDF0050.46.2019 w spr. sprzedazy w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 8 mieszczącego sie w budynku przy Pl. 1 Maja 13.pdf (148,43KB)
PDF0050.47.2019 w spr. zmiany planow finansowych na 2019.pdf (229,46KB)
PDF0050.48.2019 w spr. zmian budzetu gminy na 2019 rok..pdf (79,66KB)
PDF0050.49.2019 w spr. zmiany planow finansowych na 2019 r..pdf (83,48KB)
PDF0050.50.2019 w spr. ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej.pdf (137,34KB)
PDF0050.51.2019 w spr. powołania Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Działalności Kulturalnej w Ujeździe.pdf (37,21KB)
PDF0050.52.2019 w spr. zmiany planów finansowych na 2019 rok.pdf (43,76KB)
PDF0050.53.2019 w spr. zmiany planów finansowych na 2019 rok.pdf (263,31KB)
PDF0050.54.2019 w spr. ceny jednostkowej za usługę wywozu nieczystości płynnych za pomocą samochodu asenizacyjnego.pdf (37,27KB)
PDF0050.55.2019 w spr. zmiany planów finansowych na 2019 rok.pdf (60,47KB)
PDF0050.56.2019 w spr. zmiany planów finansowych na 2019 rok.pdf (260,79KB)
PDF0050.57.2019 w spr. ustalenia normy zużycia paliwa dla specjalistycznych pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego eskploatowanego w jednostkach OSP na terenie Gminy Ujazd.pdf (28,08KB)
PDF0050.58.2019 w spr. zmian budżetu gminy na 2019 rok.pdf (37,15KB)
PDF0050.59.2019 w spr. zmiany planów finansowych.pdf (35,61KB)

PDF0050.60.2019 w spr. realizacji zadania publicznego na zapewnieniu transportu i opieki na dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu.pdf (426,39KB)
PDF0050.61.2019 w spr. zmiany planów finansowych.pdf (315,22KB)
PDF0050.62.2019 w spr. wyznaczenia miejsc na terenie gminy Ujazd przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych,.pdf (47,42KB)
PDF0050.63.2019 w spr. zmiany budżetu gminy na 2019 rok,.pdf (85,76KB)
PDF0050.64.2019 w spr. zmiany planów finansowych na 2019 rok.pdf (109,03KB)

PDF0050.65.2019 w spr. przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżet5u za I półrocze 2019r,.pdf (2,24MB)
PDF0050.65.2019 cz. 2.pdf (5,48MB)
PDF0050.66.2019 w spr.odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,.pdf (32,92KB)
PDF0050.67.2019 w spr. udzielenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnycvh w sprawach dodatków mieszkaniowych,.pdf (30,89KB)
PDF0050.68.2019 w spr. wyznaczenia Pani Lucyny Wiśnia do zastepowania dyrektora PSP Olszowa na czas nieobecność dyrektora.pdf (26,82KB)
PDF0050.69.2019 w spr. zaminy planów finansowych.pdf (236,59KB)
PDF0050.70.2019 w spr. zmian budzetu gminy na 2019 rok,.pdf (67,57KB)
PDF0050.71.2019 w spr. zmiany planów finansowych na 2019 rok.pdf (146,32KB)
PDF0050.72.2019 w spr. okreslenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów,.pdf (185,73KB)
PDF0050.73.2019 w spr. zmian budżetu na 2019 rok.pdf (108,13KB)
PDF0050.74.2019 w spr. zmiany planów finansowych.pdf (145,00KB)
PDF0050.75.2019 zmiany planów finansowych na 2019 rok.pdf (122,80KB)
PDF0050.76.2019 w spr. ogłoszenia naboru kandydatów do pierwszej kadencji Gminnej Rady Seniorow w Ujeździe ....pdf (427,29KB)
PDF0050.77.2019 w spe. zmian budżetu gminy na 2019 rok.pdf (66,37KB)
PDF0050.78.2019 w spr. zmiany planów finansowych na 2019 rok.pdf (64,35KB)

PDF0050.79.2019 w spr. zmian budżetu gminy na 2019 rok.pdf (1,31MB)
PDF0050.80.2019 w spr. zmiany planów finansowych na 2019 rok.pdf (1,15MB)
PDF0050.81.2019 w spr. zmian budżetu gminy na 2019 rok.pdf (1,78MB)
PDF0050.82.2019 w spr. zmiany planów finansowych na 2019 rok.pdf (1,91MB)
PDF0050.83.2019 w spr. zmiany planów finansowych na 2019 rok.pdf (1,73MB)
PDF0050.84.2019 w spr. ustalenia procedury postępowania w zwiazku z przekazaniem przez banki informacją o rozwiązaniu lub wygaśnieciu rachunku bankowego.pdf (1,24MB)
PDF0050.85.2019 spr. ogłoszenia konsultacji Projektu Rocznego programu Współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi na rok 201.pdf (153,62KB)
 

PDF0050.86.2019 w spr. zmian budżetu gminy na 2019 rok.pdf (1,73MB)
PDF0080.87.2019 w spr. zmiany planów finansowych na 2019 rok.pdf (2,61MB)
PDF0050.88.2019 w spr. ustalenia terminów przerw w pracy przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podsatwowych prowadzonych przez Gmine Ujazd na rok szkolny 2019-2020.pdf (568,47KB)
PDF0050.89.2019 w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sparzedaży, położonych w miejscowości Ujazd.pdf (1,90MB)
PDF0050.90.2019 w spr. ogłoszenia dodatkowego naboru kandydatów do pierwszej kadencji Gminnej Rady Seniorów w Ujeździe.pdf (540,45KB)
PDF0050.91.2019 w spr. perzedłożenia projketu uchwały budżetowej na 2020 rok.pdf (3,90MB)
PDF0050.91.2019 cd,.pdf (6,80MB)
PDF0050.91.209 cd..pdf (5,61MB)
PDF0050.92.2019 w spr. przedłożenia projketu uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ujazd na lata 2020-2026.pdf (432,20KB)
PDF0050.93.2019 w spr. zmian budżetu gminy na 2019 rok.pdf (229,59KB)
PDF0050.94.2019 w spr. zmiany planów finansowych na 2019 rok.pdf (278,12KB)
PDF0050.95.2019 w spr. ogłoszenia składu osobowego Gminnej Rady Seniorów w Ujeździe.pdf (44,13KB)