Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Strona archiwalna

 

RG.6220.5.2021                                                                          Ujazd, dnia 14 maja 2021 r. 

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 - zwanej dalej ustawą ooś) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 – zwanej dalej k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś

zawiadamiam  strony postępowania

oraz

podaję do publicznej wiadomości informację,

 

że dnia 13 maja 2021 roku wydana została decyzja znak: RG.6220.5.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kompleksu farm fotowoltaicznych ZIMNA WÓDKA o mocy do 15,0 MW (15x1,0 MW) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w tym z magazynami energii, z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości” w miejscowości Zimna Wódka.

Z treścią ww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy (w tym z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) można zapoznać się w siedzibie Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Ujeździe, II p. pok. nr 2 (w godzinach pracy urzędu) po wcześniejszej telefonicznej rezerwacji wizyty, której termin należy uzgodnić bezpośrednio z pracownikiem, pod numerem 77/404 87 54.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom postępowania poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ujeździe www.bip.ujazd.pl. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Jednocześnie, zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy ooś niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ujeździe www.bip.ujazd.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe oraz w miejscowości Zimna Wódka.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ul. Oleska 19a, za pośrednictwem Burmistrza Ujazdu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Od niniejszej decyzji służy prawo do zrzeczenia się odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.      

 

Obwieszczenie zostało udostępnione

w Biuletynie Informacji Publicznej

w dniu 14 maja 2021 r

 

                                                                                                                        Z up. Burmistrza

                                                                                                          (-) Katarzyna Tomczyk