Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.246.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 31-05-2021

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r. poz. 713, 1378 ), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r poz.305 ), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje.

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 140 871,24 zł Dział 600 Transport i łączność w kwocie 4 920,00 zł . Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 4 920,00 zł § 0950. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 920,00 zł
Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 49 300,00 zł . Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 49 300,00 zł
§ 0940. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 49 300,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 67 451,24 zł. Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 67 451,24 zł
§ 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 67 451,24 zł.
Dział 855 Rodzina w kwocie 19 200,00 zł Rozdział 85516 Systemy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 19 200,00 zł
§ 2030. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 19 200,00 zł.
§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 10 000,00 zł Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 10 000,00 zł Rozdział 85154 Przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 10 000,00 zł § 0480. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 10 000,00 zł
§ 3. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 35 200,00 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 600 Transport i łączność w kwocie 2 000,00 zł . Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 2 000,00 zł § 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł
Fundusz sołecki – Stary Ujazd PSP Jaryszów Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 4 000,00 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 4 000,00 zł
§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 4 000,00 zł
OPS Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 10 000,00 zł Rozdział 85154 Przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 10 000,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł
Żłobek Dział 855 Rodzina w kwocie 19 200,00 zł Rozdział 85516 Systemy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 19 200,00 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 200,00 zł
§ 4. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 166 071,24 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 600 Transport i łączność w kwocie 4 920,00 zł . Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 4 920,00 zł § 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 4 920,00 zł
Urząd Miejski – Referat Finansowo - Budżetowy Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 48 000,00 zł . Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 48 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 48 000,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 71 451,24 zł PSP Jaryszów Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 4 000,00 zł
§ 4260. Zakup energii w kwocie 4 000,00 zł
Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 67 451,24 zł PSP Ujazd
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 375,32 zł
§ 4240. Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 37 532,88 zł
PSP Jaryszów
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106,80 zł
§ 4240. Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 680,12 zł
PSP Olszowa
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 185,70 zł
§ 4240. Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 570,42 zł ( dofinansowanie zadań własnych)
Żłobek Dział 855 Rodzina w kwocie 19 200,00 zł Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 19 200,00 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 200,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 20 500,00 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 8 500,00 zł
§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 500,00 zł
„ Odwodnienie ul. Gliwickiej w Niezdrowicach ”;
Urząd Miejski – Referat Gospodarki Gruntami Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 12 000,00 zł
§ 6230. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 12 000,00 zł
„ Dofinansowanie do wymiany pieców ”;
Urząd Miejski – Stanowisko ds. Obsługi Rady, jednostek pomocniczych i promocji gminy Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 2 000,00 zł Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 2 000,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł
Fundusz sołecki – Stary Ujazd
§ 5. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 10 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 3 000,00zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 3 000,00 zł § 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 7 000,00 zł Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 7 000,00 zł PSP Jaryszów
§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 6 000,00 zł
GZO
§ 4217. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł
„Rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Ujazd ”;

§ 6. w kwocie 3 000,00 zł
Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 10 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 3 000,00zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 3 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 7 000,00 zł PSP Jaryszów Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 7 000,00 zł
§ 4260. Zakup energii w kwocie 6 000,00 zł
GZO
§ 4417. Podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł
„Rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Ujazd ”;

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom