Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Strona archiwalna

 

RG.6220.7.2021                                                                                                                                                            Ujazd, dnia 11 czerwca 2021 r.

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 § 1ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735. dalej KPA) art. 73 ust 1, art. 74 ust. 3 i art.75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm, dalej ustawa OOŚ)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek z dnia 18 maja 2021 roku MUBEA AUTOMOTIVE POLAND SP. z o.o. złożony przez  pełnomocnika Panią Annę Samuszonek, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa oraz przebudowa zakładu produkcyjnego MUBEA na terenie działek nr: 1/10, 29/28, 29/27 obręb Zimna Wódka i 264/3, 265/3, 266/16 obręb Olszowa oraz fragmentach działek: 1/11, 29/29, 29/5, 29/8, 29/24, 29/26 obręb Zimna Wódka i 266/19, 265/4, 264/4 obręb Olszowa”.

            Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego  w nim udziału w każdym jego stadium.

            Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe w  Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska. Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Referatu, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

            Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).  

            Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art.74 ust. 3 ustawy OOŚ oraz art. 49 KPA – zawiadomienie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ujeździe www.bip.ujazd.pl oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Zimna Wódka i Olszowa. Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

                                                                                                                                                                          Z up. Burmistrza Ujazdu

                                                                                                                                                                         (-) Katarzyna Tomczyk

 

 

Otrzymują:

  1. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 KPA
  2. Andrzej Sładek – sołtys wsi Zimna Wódka
  3. Irena Podolska-Koziołek – sołtys wsi Olszowa
  4. A.a.

 

Do wiadomości:

  1. Anna Samuszonek – pełnomocnik

TAKENAKA Europe GmbH Sp. z o.o.

ul. Irysowa 1, 55-040 Kobierzyce