Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa budynków inwentarskich o łącznej obsadzie 120 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w miejscowości Klucz.

Strona archiwalna

 

Strona archiwalna

 

RG.6220.5.2019                                                                                                                                                          Ujazd, dnia 11 czerwca 2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.), w związku z art. 49§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735.) Burmistrz Ujazdu

podaje do publicznej wiadomości informację

- o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynków inwentarskich o łącznej obsadzie 120 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w miejscowości Klucz, w procedurze zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. inwestycji.;

-  o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia oraz o możliwości składania uwag i wniosków do ww. przedsięwzięcia i całej zgromadzonej dokumentacji.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Pan Kamil Błaszczyk, który w przedmiotowej sprawie w dniu 28 marca 2019 roku złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

     Jednocześnie informuję że:

       Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w tej sprawie jest Burmistrz Ujazdu. Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich.

       Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe przez okres 30 dni tj. od 14.06.2021 roku do 14.07.2021 roku w pokoju nr 2, piętro II od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu. Z uwagi na środki ostrożności związane z wprowadzeniem stanu epidemicznego konieczne jest wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu przeglądania akt pod nr tel. 077-404 84 54.

       Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w terminie wyżej określonym. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu wyżej  określonego  pozostaną bez rozpatrzenia.        

       Miejscem składania uwag i wniosków jest siedziba Urzędu Miejskiego w Ujeździe przy ul. Sławięcickiej 19, 47-143 Ujazd. 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. – zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ujeździe www.bip.ujazd.pl oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu i przesłane do sołtysa miejscowości Klucz.  Zgodnie z art. 49 k.p.a. w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia lub udostępnienia pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Data wywieszenia: 11.06.2021 r.                                                                                                                       Z up. Burmistrza

Data ściągnięcia: ………………..…..                                                                                                               (-) Katarzyna Tomczyk