Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.247.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 14-06-2021

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2020 r. poz. 713, 1378 ), art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r poz.305 ), Uchwały Nr XXVI.195.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 grudnia 2020 r w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 7 108,71 zł I. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 2 985,00 zł 1. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 2 985,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 2 985,00 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 985,000 zł


II. Dział 855 Rodzina w kwocie 4 123,71 zł
1. Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 4 123,71 zł 1) dochody bieżące w kwocie 4 123,71 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 123,71 zł.


§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 16 050,00 zł I. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 650,00 zł 1. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe w kwocie 650 00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 650,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 650,00 zł
1 wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań w kwocie 650,00 złII. Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 3 500,00 zł
1. Rozdział 85154 Przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 3 500,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 3 500,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3 500,00 zł
1 wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań w kwocie 3 500,00 złIII. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 9 000,00 zł
1. Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 9 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 9 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań w kwocie 9 000,00 złIV. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 2 900,00 zł
1. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 2 900,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 2 900,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2 900,00 zł
1 wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań w kwocie 2 900,00 zł
Fundusz sołecki – Stary Ujazd


§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 23 158,71 zł I. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 650,00 zł 1. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe w kwocie 650 00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 650,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 650,00 zł
1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 650,00 złII. Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 3 500,00 zł
1. Rozdział 85154 Przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 3 500,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 3 500,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3 500,00 zł
1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3 500,00 złIII. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 9 000,00 zł
1. Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 9 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 9 000,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 000,00 zł


IV. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 2 985,00 zł
1. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 2 985,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 2 985,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 985,00 zł


V. Dział 855 Rodzina w kwocie 4 123,71 zł
1. Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 4 123,71 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 4 123,71 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 123,71 zł
1 wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań w kwocie 123,71 złb) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 000,00 zł


VI. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 2 900,00 zł
1. Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 2 900,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 2 900,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2 900,00 zł
1 wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań w kwocie 2 900,00 zł
Fundusz sołecki – Stary Ujazd


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom