Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.248.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 14-06-2021

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r. poz. 713, 1378 ), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r poz.305 ), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje.

§ 1. w kwocie 2 985,00 zł
Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 7 108,71 zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 2 985,00 zł Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
§ 2030. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 985,000 zł
Dział 855 Rodzina w kwocie 4 123,71 zł Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 4 123,71 zł
§ 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 123,71 zł.
§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 16 050,00 zł Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 650,00 zł Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe w kwocie 650 00 zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 650,00 zł
OPS Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 3 500,00 zł Rozdział 85154 Przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 3 500,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł
OPS Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 9 000,00 zł Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 9 000,00 zł
§ 4220. Zakup środków żywności w kwocie 9 000,00 zł
Urząd Miejski – Stanowisko ds. Obsługi Rady, jednostek pomocniczych i promocji gminy Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 2 900,00 zł Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 2 900,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 900,00 zł
Fundusz sołecki – Stary Ujazd
§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 23 158,71 zł Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 650,00 zł Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe w kwocie 650,00 zł § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 500,00 zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 140,00 zł
§ 4120. Składki na Fundusz Pracy w kwocie 10,00 zł
OPS Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 3 500,00 zł Rozdział 85154 Przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 3 500,00 zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 500,00 zł
OPS Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 9 000,00 zł Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 9 000,00 zł
§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 9 000,00 zł w kwocie 2 985,00 zł
OPS Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 2 985,00 zł Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
§ 3240. Stypendia dla uczniów w kwocie 1 993,00 zł
§ 3260. Inne formy pomocy uczniów w kwocie 992,00 zł
OPS Dział 855 Rodzina w kwocie 4 123,71 zł Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 4 123,71 zł
§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 4 000,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123,71 zł
Urząd Miejski – Stanowisko ds. Obsługi Rady, jednostek pomocniczych i promocji gminy Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 2 900,00 zł Rozdział 92195 pozostała działalność w kwocie 2 900,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 900,00 zł
Fundusz sołecki – Stary Ujazd
§ 4. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 9 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Gospodarki Gruntami Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 8 000,00 zł Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 8 000,00 zł § 4610. Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego w kwocie 8 000,00 zł
Urząd Miejski – Stanowisko ds. Obsługi Rady, jednostek pomocniczych i promocji gminy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 1 000,00 zł Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 000,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł
§ 5. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 9 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Gospodarki Gruntami Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 8 000,00 zł Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 8 000,00 zł § 4390. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 000,00 zł
Urząd Miejski – Stanowisko ds. Obsługi Rady, jednostek pomocniczych i promocji gminy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 1 000,00 zł Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 000,00 zł
§ 4190. Nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom