Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.249.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 14-06-2021

Na podstawie art.30 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.713, 1378) oraz art. 109 ust. 1 pkt. 1, w związku z art. 110 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234, 815) zarządzam co następuje:

§ 1. Gmina Ujazd nie skorzysta z prawa pierwokupu działek o nr ew. 562/1, 562/2 i 566 z mapy 3, obrębu Ujazd, dla których Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą Kw nr OP1S/00051604/4, będących przedmiotem warunkowej umowy sprzedaży Rep. A numer 7342/2021 z dnia 07.06.2021 roku, zawartej przed notariusz Anetą Przybyłek w Kancelarii Notarialnej w Strzelcach Opolskich, za cenę w kwocie 69.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100).
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.
§ 3. Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Hubert Ibrom