Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXIV.231.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-06-2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378, z 2021 r. poz.1038) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 741, 784 i 922) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług publicznych w Niezdrowicach, zwanego dalej planem. 2. Obszar objęty planem stanowi działka ewidencyjna nr 553/2 oraz część działek ewidencyjnych nr 554 i 558 obręb Niezdrowice, zgodnie z załącznikiem nr 1.
3. Zakres planu powinien być zgodny z wymogami art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XXXIV.231.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-06-2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług publicznych w Niezdrowicach.pdf (278,93KB)

DOCXZałącznik nr 1 XXXIV.231.2021.docx (146,29KB)