Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXIV.233.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-06-2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 33m ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r.poz. 2195 oraz Dz. U. z 2021 r. poz. 11) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się wniosek Burmistrza Ujazdudo ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Ujazd udziałów w tworzonej, w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XXXIV.233.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-06-2021 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałóww tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.pdf (504,41KB)

PDFZalacznik1 XXXIV.233.2021.pdf (377,83KB)