Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXIV.234.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-06-2021

Na podstawie art. 5b ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Młodzieżową Radę Gminy Ujazd, mającą charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.
§ 2. Nadaje się Statut Młodzieżowej Radzie Gminy Ujazd, określający tryb wyboru jej członków i zasady działania, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XXXIV.234.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-06-2021 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Ujazd i nadania jej statutu.pdf (266,05KB)

DOCXZałącznik nr 1 XXXIV.234.2021.docx (12,30KB)