Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie

Strona archiwalna

 

RG.6220.4.2021                                                                                                                              Ujazd, dnia 29 czerwca 2021 r.  

 

Obwieszczenie

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 33 ust. 1, 63 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.)

zawiadamia się

strony postępowania administracyjnego, że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa rurociągu prowadzącego ścieki surowe i rurociągu prowadzącego ścieki oczyszczone do i z oczyszczalni ścieków dla SSE w gminie Ujazd” w miejscowości Zimna Wódka i Jaryszów tut. organ otrzymał opinie od organów opiniujących, współuczestniczących w postępowaniu, w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko:

  • pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu Nr WOOŚ.4220.112.2021.MD z dnia 23 marca 2021 roku, w którym wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
  • pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich Nr NZ.9022.4.8.2021.AS z dnia 17.03.2021 roku, w którym wyraził opinię o możliwości nie nakładania na Inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.
  • pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach Nr GL.ZZŚ.1.435.37.2021.MS z dnia 14 czerwca 2021 roku, w którym stwierdzono konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Postanowieniem nr RG.6220.4.2021 z dnia 29 czerwca 2021 r.  Burmistrz Ujazdu nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa rurociągu prowadzącego ścieki surowe i rurociągu prowadzącego ścieki oczyszczone
do i z oczyszczalni ścieków dla SSE w gminie Ujazd” w miejscowości Zimna Wódka i Jaryszów oraz ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym informuję, że w trybie art. 10 § 1 KPA strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłaszać uwagi i wnioski w Referacie Gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, II piętro, pokój nr 2 w godzinach pracy Urzędu.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 OOŚ oraz art. 49 KPA obwieszczenie zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe, sołectwa Zimna Wódka i Jaryszów oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.ujazd.pl.

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się doręczone po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

 

                                                                                                                                                                             Burmistrz Ujazdu

                                                                                                                                                                             (-) Hubert Ibrom