Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.250.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 24-06-2021

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r. poz. 713, 1378 ), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r poz.305 ), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje.

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 117 565,61 zł Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 2 800,00 zł . Rozdział 75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 2 800,00 zł § 2700. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2 800,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 78 990,05 zł. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 78 990,05 zł
§ 2030. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 78 990,05 zł.
Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 1 357,00 zł Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 1 357,00 zł
§ 2030. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na kwotę 1 357,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 30 000,00 zł Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 30 000,00 zł
§ 2460. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 4 418,56 zł Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 4 418,56 zł
§ 0950. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 418,56 zł
§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 174 936,50 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 600 Transport i łączność w kwocie 80 000,00 zł . Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 50 000,00 zł § 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł
„Remont drogi gminnej ul. Strzeleckiej i części ul. Lipowej w Nogowczycach” w kwocie 50 000,00 zł Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie 30 000,00 zł
§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 30 000,00 zł
Fundusz sołecki – Olszowa w kwocie 30 000,00 zł PSP - Ujazd Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 200,00 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 200,00 zł
§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 200,00 zł
OPS Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 50 000,00 zł Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia w kwocie 50 000,00 zł
§ 4220. Zakup środków żywności w kwocie 15 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 35 000,00 zł
Urząd Miejski – Stanowisko ds. Obsługi Rady, jednostek pomocniczych i promocji gminy Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 44 736,50 zł Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 35 951,50 zł
§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 951,50 zł
„ Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej” w kwocie 35 951,50 zł Fundusz sołecki – Jaryszów w kwocie 35 951,50 zł Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 8 785,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 700,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 4 085,00 zł
Fundusz sołecki – Niezdrowice w kwocie 8 785,00 zł
§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 292 502,11 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 600 Transport i łączność w kwocie 56 000,00 zł . Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 30 000,00 zł § 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 000,00 zł
„ Budowa Drogi gminnej w Olszowej na działce 116/9”w kwocie 30 000,00 zł Fundusz sołecki – Olszowa w kwocie 30 000,00 zł Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie 26 000,00 zł
§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 26 000,00 zł
Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 50 000,00 zł Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej w kwocie 50 000,00 zł
§ 6210. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 50 000,00 zł
„Wymiana źródła ciepła w budynku komunalnym w Zimnej Wódce przy ul. Gajowej 3C ”;
Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 2 800,00 zł Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 2 800,00 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 340,34zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 402,32 zł
§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57,34zł
PSP - Ujazd Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 79 190,05 zł. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 78 990,05 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 990,05 zł
„ Posiłek w szkole i w domu ”;
Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 200,00 zł
§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 200,00 zł
OPS Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 1 357,00 zł Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 1 357,00 zł
§ 4130. Składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 1 357,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 38 000,00 zł Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 30 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 600,00 zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 620,00 zł
§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 690,00 zł
Refundacja wydatków w ramach programu „Czyste powietrze” Urząd Miejski – Referat Gospodarki Gruntami Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
§ 6230. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 8 000,00 zł
„ Dofinansowanie do wymiany pieców ”;
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 40 370,06 zł Urząd Miejski – Stanowisko ds. Obsługi Rady, jednostek pomocniczych i promocji gminy Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 35 951,50 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 951,50 zł
Fundusz sołecki –Jaryszów w kwocie 35 951,50 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 4 418,56 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 4 418,56 zł
Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 24 785,00 zł Rozdział 92601 Obiekty sportowe w kwocie 24 785,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 24 785,00 zł
Fundusz sołecki – Niezdrowice w kwocie 8 785,00 zł
§ 4. Zmniejsza się budżet gminy po stronie przychodów w kwocie 1 627 897,63 zł § 906. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 627 897,63 zł
§ 5. Zwiększa się budżet gminy po stronie przychodów w kwocie 1 627 897,63 zł § 905. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 627 897,63 zł
§ 6. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 29 016,60 zł Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 2 550,00 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 550,00 zł Rozdział 75056 Spis powszechny i inne w kwocie 550,00 zł § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 550,00 zł
GZO Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 000,00 zł
§ 4260. Zakup energii w kwocie 2 000,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 24 566,60 zł. PP - Ujazd Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 1 000,00 zł
§ 4520. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 000,00 zł
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 23 566,60 zł PSP - Ujazd
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 871,60 zł
§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 9 295,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł
§ 4410. Podróże służbowe krajowe w kwocie 400,00 zł
PP-Ujazd
§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł
Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 1 900,00 zł Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 1 900,00 zł
§ 4260. Zakup energii w kwocie 1 900,00 zł
§ 7. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 29 016,60 zł Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 2 550,00 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 550,00 zł Rozdział 75056 Spis powszechny i inne w kwocie 550,00 zł § 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 481,36 zł
§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68,64 zł
GZO Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 000,00 zł
§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 24 566,60 zł. PP - Ujazd Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 1 000,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł
§ 4260. Zakup energii w kwocie 500,00 zł
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 23 566,60 zł PSP - Ujazd
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 271,60 zł
§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 8 700,00 zł
Wkład finansowy własny
§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 595,00 zł
Wkład rzeczowy własny „ Posiłek w szkole i w domu PP-Ujazd ”;

§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł
Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 1 900,00 zł Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 1 900,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 1 900,00 zł
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom