Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.251.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-06-2021

Na podstawie art.30 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.713, 1378) oraz art. 109 ust. 1 pkt. 1, w związku z art. 110 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234, 815) zarządzam co następuje:

§ 1. Gmina Ujazd nie skorzysta z prawa pierwokupu działek o nr ew. 2393 i 1/2 części działki nr 2392 z mapy 19, obrębu Ujazd, dla których Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą Kw nr OP1S/00074248/7, będących przedmiotem warunkowej umowy sprzedaży Repertorium A nr 9132/2021 z dnia 29.06.2021 roku, zawartej przed notariusz Piotrem Kańskim w Kancelarii Notarialnej notariuszy Adriana Podsiadło i Piotra Kańskiego, prowadzonej w formie spółki cywilnej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 12 za cenę w kwocie:
1 1.105.770,00 zł (słownie: jeden milion sto pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych) brutto za działkę nr 2393, ob. Ujazd;

2 1.230,00 zł ( słownie: jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych) brutto za 1/2 część we współwłasności działki nr 2392, ob. Ujazd.


§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.
§ 3. Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Hubert Ibrom