Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA UJAZDU o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w północnej części wsi Sieroniowice”

Ujazd, dnia 13 lipca 2021 r.

PP.6721.1.56.2020

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA UJAZDU

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych  w północnej części wsi Sieroniowice”

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz Uchwały Nr XXIII.174.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26 października 2020 r.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w północnej części wsi Sieroniowice”

 

które odbędzie się w dniach od 27 lipca do 24 sierpnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, w godzinach pracy Urzędu oraz poprzez publikację na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ujeździe w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

http://bip.ujazd.pl/1176/819/informacja-publiczna.html

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247), Burmistrz Ujazdu odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu przedmiotowego planu.

Obszar objęty planem stanowi część obrębu Sieroniowice położoną na północ od terenów zwartej zabudowy wsi oraz na wschód od drogi krajowej nr 88, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały o przystąpieniu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2021 r. o godz. 16:00 w świetlicy wiejskiej w Sieroniowicach ul. Strzelecka 29.
W trakcie dyskusji zainteresowani będą mieli możliwość zabierania głosu, zadawania pytań i składania uwag.

Ze względu na ograniczenia prawne wynikające ze stanu zagrożenia epidemicznego, w dyskusji będzie można uczestniczyć wyłącznie po wcześniejszej rejestracji pod nr telefonu 77 404 87 55 lub na adres email: w terminie do dnia 9 sierpnia 2021 r. do godz. 12:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Burmistrza Ujazdu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu wnoszącego uwagę, przedmiotu uwagi oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 września 2021 r. Uwagi złożone po upływie podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Zgodnie z art. 8c ustawy, uwagi mogą być wnoszone w formie:

  1. papierowej na adres: Urząd Miejski w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd,
  2. elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: z podaniem w tytule: „uwaga do mpzp Sieroniowice”.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

W związku z zagrożeniem epidemicznym informuję, że podczas wyłożenia do publicznego wglądu obowiązują obostrzenia i ograniczenia sanitarne wynikające z aktualnych na dany dzień przepisów prawa.

Na podstawie art. 17a pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania dokumentów planistycznych gromadzone są i przetwarzane dane osobowe. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Ujazd reprezentowana przez Burmistrza Ujazdu. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzoną procedurą sporządzania dokumentów planistycznych, dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ujeździe http://bip.ujazd.pl/2590/1523/klauzule-informacyjne.html

Na podstawie art. 8a ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że w związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Ujazdu danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowania dotyczącego sporządzania przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prawo dostępu do informacji o źródle danych osobowych jest ograniczone, jeżeli wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

 

 

 

Burmistrz Ujazdu

Hubert Ibrom

 

PDFRYSUNEK PLANU mpzp Sieroniowice v.1.pdf
PDFUCHWAŁA mpzp Sieroniowice.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały mpzp Sieroniowice.pdf