Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.252.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-06-2021

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2020r. poz. 713,1378 z 2021r. poz.1038), art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r poz.305 ), Uchwały Nr XXVI.195.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 grudnia 2020 r w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 217 000,00 zł I. Dział 855 Rodzina w kwocie 217 000,00 zł 1. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny w kwocie 217 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 217 000,00 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 217 000,00 zł.


§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 217 000,00 zł I. Dział 855 Rodzina w kwocie 217 000,00 zł 1. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny w kwocie 217 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 217 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7 600,00 zł
1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6 200,00 zł

2 wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań w kwocie 1 400,00 złb) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 209 400,00 zł


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom