Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.256.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 20-07-2021

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2020r. poz. 713,1378 z 2021r. poz.1038), art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r poz.305,1236 ), Uchwały Nr XXVI.195.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 grudnia 2020 r w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 11 604,00 zł I. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 2 942,00 zł 1. Rozdział 85216 Zasiłki stałe w kwocie 2 942,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 2 942,00 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 942,00 zł.


II. Dział 855 Rodzina w kwocie 8 662,00 zł
1. Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 8 662,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 8 662,00 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 8 662,00 zł.


§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 54 000,00 zł I. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 6 000,00 zł 1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 6 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 6 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6 000,00 złII. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 15 000,00 zł.
1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 15 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 15 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 15 000,00 złIII. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 33 000,00 zł
1. Rozdział 90095 Pozostała działalność w kwocie 33 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 33 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 33 000,00 zł
1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 33 000,00 zł§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 65 604,00 zł I. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 6 000,00 zł 1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 6 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 6 000,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 000,00 zł


II. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 15 000,00 zł.
1. Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 15 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 15 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 z
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 15 000,00 złIII. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 2 942,00 zł
1. Rozdział 85216 Zasiłki stałe w kwocie 2 942,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 2 942,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 942,00 zł


III. Dział 855 Rodzina w kwocie 8 662,00 zł
1. Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 8 662,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 8 662,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 8 662,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 8 662,00 złIV. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 33 000,00 zł
1. Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 33 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 33 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 33 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 33 000,00 zł§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom