Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.257.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 20-07-2021

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r. poz. 713, 1378 z 2021r. poz.1038), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r poz.305,1236 ), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje.

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 11 604,00 zł Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 2 942,00 zł Rozdział 85216 Zasiłki stałe w kwocie 2 942,00 zł § 2030. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 942,00 zł.
Dział 855 Rodzina w kwocie 8 662,00 zł Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 8 662,00 zł
§ 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 8 662,00 zł.
§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 54 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 6 000,00 zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 6 000,00 zł § 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 6 000,00 zł
Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 15 000,00 zł. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 15 000,00 zł
§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł
Urząd Miejski – Referat Gospodarki Gruntami Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 33 000,00 zł Rozdział 90095 Pozostała działalność w kwocie 33 000,00 zł
§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 000,00 zł
§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 65 604,00 zł Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 6 000,00 zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 6 000,00 zł § 3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 000,00 zł
Urząd Miejski – Referat Finansowo -Budżetowy Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 15 000,00 zł. Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 15 000,00 zł
§ 4430. Różne opłaty i składki w kwocie 15 000,00 zł
OPS Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 2 942,00 zł Rozdział 85216 Zasiłki stałe w kwocie 2 942,00 zł
§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 2 942,00 zł
OPS Dział 855 Rodzina w kwocie 8 662,00 zł Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 8 662,00 zł
§ 4130. Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8 662,00 zł
Urząd Miejski – Referat Gospodarki Gruntami Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 33 000,00 zł Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 33 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 33 000,00 zł
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Burmistrz

Hubert Ibrom