Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 0050.259.2021 z 30.07.2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej, położonej w Gminie Ujazd

ZARZĄDZENIE NR 0050.259.2021

BURMISTRZA UJAZDU

z dnia 30 lipca 2021 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej, położonej w Gminie Ujazd

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zmianami) oraz Uchwały nr XXIX.213.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż̇ w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w Balcarzowicach, stanowiącej własność́ Gminy Ujazd, zarządza się̨ co następuje:

§ 1. Przeznacza się̨ do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość́ położoną w Balcarzowicach, opisaną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 272/3 o powierzchni 0,0461 ha, obręb Balcarzowice, ujawnioną w księdze wieczystej
nr OP1S/00056125/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń́ w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe przy ul. Sławięcickiej 19 na okres 21 dni, oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ujeździe. Informacja o zamieszczeniu tego wykazu podana zostaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość́.

§ 3. Osobom spełniającym warunki określone w art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości jeżeli złożą̨ wniosek o nabycie nieruchomości przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                                                         Burmistrz Ujazdu

                                                                                                                                                                          (-) Hubert Ibrom

- wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej, położonej w Gminie Ujazd - DOCXzałącznik do zarządzenia Balcarzowice.docx (13,06KB)