Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Strona archiwalna

 

RG.6220.7.2021                                                                                                                                                           Ujazd, dnia 6 sierpnia 2021 r. 

 

OBWIESZCZENIE

o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.- zwanej dalej ustawą ooś) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 – zwanej dalej k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś

zawiadamiam  strony postępowania

oraz

podaję do publicznej wiadomości informację,

że dnia 6 sierpnia 2021 roku wydana została decyzja znak: RG.6220.7.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa oraz przebudowa zakładu produkcyjnego MUBEA na terenie działek nr: 1/10, 29/28, 29/27 obręb Zimna Wódka i 264/3, 265/3, 266/16 obręb Olszowa oraz fragmentach działek: 1/11, 29/29, 29/5, 29/8, 29/24, 29/26 obręb Zimna Wódka i 266/19, 265/4, 264/4 obręb Olszowa”.

Z treścią ww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy można zapoznać się na zasadach udostępnienia informacji o środowisku określonych w ustawie ooś, w szczególności jest to możliwe  w siedzibie Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Ujeździe, II p. pok. nr 2 (w godzinach pracy urzędu) po wcześniejszej telefonicznej rezerwacji wizyty, której termin należy uzgodnić bezpośrednio z pracownikiem, pod numerem 77/404 87 54.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom postępowania poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ujeździe www.bip.ujazd.pl. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Jednocześnie, zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy ooś niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ujeździe www.bip.ujazd.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe oraz w miejscowości Zimna Wódka i Olszowa.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ul. Oleska 19a, za pośrednictwem Burmistrza Ujazdu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Od niniejszej decyzji służy prawo do zrzeczenia się odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Dnia 06.08.2021 roku treść ww. decyzji została udostępniona na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej w Ujeździe.

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 06.08.2021 roku.

 

                                                                                                          Z up. Burmistrza

                                                                                                          (-) Ewelina Wientzek