Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXV.237.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-08-2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378, z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087, 2338, z 2021 r. poz. 54, 720, 1005) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się treść §1, który otrzymuje następujące brzmienie:
"1. Nadaje się drodze gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 2373, 2374/1, 2217/1 i 2223/1, obręb Ujazd, stanowiących własność Gminy Ujazd - nazwę ulica Krzemowa. 2. Nadaje się drodze oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 2218/17, 2220/2, 2221/2, 2224/4, 2222, 2371/2, 2224/11, 2417, 2224/15, 2422, 2224/17, 2224/9, 2221/7, 2224/19, 2391/5 i 2217/6, obręb Ujazd, stanowiących własność Gminy Ujazd - nazwę ulica Bazaltowa."
§ 2. Usytuowanie ulic wymienionych w § 1 przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

  Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XXXV.237.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-08-2021 zmieniająca uchwałę nr XLII/234/2009 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 października 2009 r. w sprawie nadania nazw ulicom.pdf (1,35MB)

 

DOCXZałącznik nr 1 XXXV.237.2021.docx (1,40MB)