Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXV.238.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-08-2021

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2020 r. poz. 713, 1378 z 2021 r. poz. 1038), art. 216 ust. 2 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVII.197.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26 stycznia 2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego zmienia się treść § 1, który otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 1. Gmina Ujazd udziela pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Strzeleckiemu w wysokości 360.778,83 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych 83/100) na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:
1) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1441 O Zimna Wódka - Jaryszów  w m.Jaryszów ul. 1 Maja”- koncepcja programowa 255.345,16 zł.”;
2) „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1455 O Olszowa - Ujazd”- 73.933,67 zł.”;
3) ”Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1441O Zimna Wódka – Jaryszów w m. Jaryszów ul. 1 Maja”  31.500,00 zł.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

PDFUchwała Nr XXXV.238.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-08-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego (198,94KB)