Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXV.241.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-08-2021

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2021 r. poz. 1372), art. 212, 220, 221 ustawy z dnia 27.08.2009 r. roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305, 1236 ), Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 156 401,51 zł. I. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 75 000,00 zł. 1. Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 75 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 75 000,00 zł
a) wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 60 000,00 zł,
b) wpływy z podatku o środków transportowych w kwocie 15 00,00 zł.

II. Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 64 304,76 zł.
1. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 64 304,76 zł 1) dochody bieżące w kwocie 33 627,02 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) w kwocie 33 627,02 zł.

2) dochody majątkowe w kwocie 30 677,74 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) w kwocie 30 677,74 zł.

III. Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 15 000,00 zł.
1. Rozdział 85195 Pozostała działalność 15 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 15 000,00 zł
a) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 15 000,00 zł.

IV. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 1 974,00 zł.
1. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 1 974,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 1 974,00 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na kwotę 1 974,00 zł.

V. Dział 855 Rodzina w kwocie 122,75 zł.
1. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny w kwocie 122,75 zł a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami w kwocie 122,75 zł.

§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 469 195,00 zł. I. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w kwocie 10 695,00 zł. 1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody w kwocie 10 695,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 10 695,00 zł
a) dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 10 695,00 zł
1 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowani kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 10 695,00 zł
„Wymiana fragmentu sieci wodociągowej wraz z zabudową trzech hydrantów oraz wymianą 7 szt. istniejących przyłączy” w kwocie 10 695,00 zł.

II. Dział 600 Transport i łączność w kwocie 407 000,00 zł.
1. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe w kwocie 400 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 400 000,00 zł
1 dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 400 000,00 zł
„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1441 O Zimna Wódka – Jaryszów w miejscowości Jaryszów ul. 1 Maja”– wraz z dokumentacją w kwocie 280 000,00 zł, „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej NR 1455 O Olszowa –Ujazd” w kwocie 120 000,00 zł.

2. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 3 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 3 000,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3 000,00 zł
„Remont drogi gminnej ul. Strzeleckiej i części ul. Lipowej w Nogowczycach” w kwocie 3 000,00 zł.

3. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie 4 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 4 000,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4 000,00 zł
„Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Słonecznej w Ujeździe” w kwocie 4 000,00 zł.

III. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 5 000,00 zł.
1. Rozdział 75495 Pozostała działalność w kwocie 5 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 5 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5 000,00 zł
Fundusz sołecki – Stary Ujazd.

IV. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 18 500,00 zł.
1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 12 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 12 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 12 000,00 zł
1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9 000,00 zł,
2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3 000,00 zł.

2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 1 500,00 zł a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 500,00 zł
1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 500,00 zł.3. Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 5 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 5 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5 000,00 zł.

V. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 10 000,00 zł.
1. Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie 10 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 10 000,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 10 000,00 zł
„Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn” - płatność z budżetu gminy w kwocie 10 000,00 zł.

VI. Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 18 000,00 zł.
1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe w kwocie 18 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 18 000,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 18 000,00 zł
„ Budowa szatni kontenerowej na boisku w Ujeździe Nr działki 828/1” w kwocie 18 000,00 zł.

§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 625 596,51zł. I. Dział 600 Transport i łączność w kwocie 487 399,76 zł. 1. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe w kwocie 360 778,83 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 360 778,83 zł
1 dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 360 778,83 zł
„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1441 O Zimna Wódka – Jaryszów w miejscowości Jaryszów ul. 1 Maja” – koncepcja programowa w kwocie 255 345,16 zł, „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej NR 1455 O Olszowa – Ujazd” w kwocie 73 933,67 zł, „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1441 O Zimna Wódka – Jaryszów w miejscowości Jaryszów ul. 1 Maja” w kwocie 31 500,00 zł.

2. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 126 620,93 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 82 510,05 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 82 510,05 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 82 510,05 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 44 110,88 zł
1 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności , dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 44 110,88 zł.

II. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 30 100,00 zł.
1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 30 100,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 30 100,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 30 100,00 zł
„ Wymiana źródła ciepła w budynku OSP Ujazd” w kwocie 30 100,00 zł.

III. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 18 500,00 zł.
1. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 18 500,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 18 500,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 18 500,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 18 500,00 zł.

IV. Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 10 000,00 zł.
1. Rozdział 85195 Pozostała działalność 10 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 10 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 000,00 zł.

V. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 1 974,00 zł.
1. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 1 974,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 1 974,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 974,00 zł
1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 974,00 zł.

VI. Dział 855 Rodzina w kwocie 122,75 zł.
1. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny w kwocie 122,75 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 122,75 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 122,75 zł
1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 122,75 zł

VII. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 72 500,00 zł.
1. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 10 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 10 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 000,00 zł.

2. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 60 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 60 000,00 zł
a) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 60 000,00 zł
„ Dofinansowanie do wymiany pieców” w kwocie 60 000,00 zł.

3. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 2 500,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 2 500,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2 500,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2 500,00 zł.

VIII. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 5 000,00 zł.
1. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 1 000,00zł 1) wydatki bieżące w kwocie 1 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 000,00 zł
Fundusz sołecki – Stary Ujazd w kwocie 1 000,00 zł.

2. Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 4 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 4 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 4 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4 000,00 zł
Fundusz sołecki – Stary Ujazd w kwocie 4 000,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XXXV.241.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-08-2021 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2021 rok.pdf (223,36KB)