Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wynikach przetargu odbytego dnia 19.08.2021 r dla działki 2246/6

Informacja o wyniku  przetargu

Burmistrz Ujazdu  działając zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

podaje do publicznej wiadomości

iż dnia 19 sierpnia 2021 r. na sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe 
przy ul. Sławięcickiej 19 przeprowadzono pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako 2246/6 o powierzchni 0,1092 ha KW nr OP1S/00006553/1, położonej  w  Ujeździe.

Właścicielem nieruchomości  do tej pory była  Gmina Ujazd.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Ujeździe nr XVIII.93.2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 28  poz. 782 z dnia 28 maja 2012 r. obowiązującą od 28.06.2012 r., działka nr 2246/6 położona jest na terenie oznaczonym symbolem 2MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz RZ-1- tereny trwałych użytków zielonych.

Część działki znajduje się w strefie ograniczonego użytkowania ze względu na  ochronę wałów oraz skarp brzegowych Kanału Gliwickiego.

Ze względu na lokalizację terenu w sąsiedztwie skarpy zabudowę działki należy poprzedzić badaniami nośności i stabilności gruntu; Zakazuje się lokalizacji obiektów, które ze względu na swoje gabaryty lub sposób posadowienia mogą spowodować zagrożenie osuwania
się skarpy;

Cena wywoławcza  nieruchomości  netto w pierwszym przetargu wynosiła 53 000,00 zł  + 23% VAT.

W terminie wpłacono jedno wadium. Do przetargu przystąpiła jedna zainteresowana strona, która przedłożyła dowód tożsamości.   

Cena osiągnięta w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż w/w nieruchomości wyniosła 53 550,00 zł netto + 23 % VAT = 65 866,50  zł brutto.

Na nabywcę nieruchomości  ustalono:

Grażyna i Michał Graca

 

Ujazd, dnia 30 sierpnia 2021 r.

 

                                                                                  Burmistrz Ujazdu

(-) Hubert Ibrom