Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Strona archiwalna

 

RG.6220.10.2021                                                                           Ujazd, dnia 10 września 2021 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 § 1ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm. dalej KPA) art. 73 ust 1, art. 74 ust. 3 i art.75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm., dalej ustawa OOŚ)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek z dnia 31 sierpnia 2021 roku (data wpływu do tut. Urzędu: 01.09.2021 r.) Robert Kubzda złożony przez  pełnomocnika Pana Jarosława Szuszkiewicz, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku stacji paliw płynnych, stacji diagnostycznej, myjni samochodowej, zewnętrznej samoobsługowej myjni samochodowej 2-stanowiskowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i techniczną przy ul. Powstańców Śląskich w Ujeździe”.

            Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego  w nim udziału w każdym jego stadium.

            Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe w  Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska. Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Referatu, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

            Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 ust. 1 pkt. 34 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).  

            Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art.74 ust. 3 ustawy OOŚ oraz art. 49 KPA – zawiadomienie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ujeździe www.bip.ujazd.pl oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Ujazd. Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

                                                                                                                      Burmistrz Ujazdu

                                                                                                                      (-) Hubert Ibrom

 

 

Otrzymują:

  1. Jarosław Szuszkiewicz- pełnomocnik
  2. Pozostałe strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 KPA
  3. Krystyna Wodniok – Przewodnicząca Samorządu Mieszkańców
  4. A.a.