Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie

Strona archiwalna

 

RG.6220.4.2021                                                                         Ujazd, dnia 13 września 2021r.

 

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w związku z art. 33 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) Burmistrz Ujazdu

zawiadamia strony postępowania

o wydaniu w dniu 13 września 2021 roku postanowienia podejmującego zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa rurociągu prowadzącego ścieki surowe i rurociągu prowadzącego ścieki oczyszczone do i z oczyszczalni ścieków dla SSE w gminie Ujazd” w miejscowości Zimna Wódka i Jaryszów  do czasu przedłożenia przez Inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

               

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym stadium.

W związku z powyższym informuję, że w trybie art. 10 § 1 KPA strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłaszać uwagi i wnioski w Referacie Gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, II piętro, pokój nr 2 w godzinach pracy Urzędu.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 OOŚ oraz art. 49 KPA obwieszczenie zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe, sołectwa Zimna Wódka i Jaryszów oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.ujazd.pl.

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się doręczone po upływie 14 dni od dnia w  którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

                                                                                                                                                   Burmistrz Ujazdu

                                                                                                                                                    (-) Hubert Ibrom