Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXVI.243.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 02-09-2021

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), art. 212 ustawy z dnia 27.08 2009r. roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535), Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 3 000 000,00 zł. I. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 3 000 000,00 zł. 1. Rozdział 70095 Pozostała działalność w kwocie 3 000 000,00 zł 1) dochody majątkowe w kwocie 3 000 000,00 zł
a) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych z innych źródeł w kwocie 3 000,000,00 zł.


§ 2. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 3 000 000,00 zł. I. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 3 000 000,00 zł. 1. Rozdział 70095 Pozostała działalność w kwocie 3 000 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 3 000 000,00 zł
a) zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 3 000 000,00 zł
1 wydatki na zakup i objecie akcji udziałów w kwocie 3 000 000,00 zł
Wkład pieniężny na objęcie udziałów do nowo tworzonej spółki SIM Opolskie Południe spółka z ograniczona odpowiedzialnością.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XXXVI.243.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 02-09-2021 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2021 rok.pdf (146,33KB)