Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXVII.244.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-09-2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 9 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd, przyjętego Uchwałą Nr XL.226.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24 kwietnia 2014 r.
§ 2. Zmiana Studium obejmuje obszar położony w północnej części obrębu Olszowa, ograniczony od południa kompleksem leśnym Winnica, przebiegiem ul. Europejskiej i drogą transportu rolnego na działce nr 263/2, od wschodu i północy granicą gminy Ujazd oraz od zachodu granicą gminy Ujazd i drogą transportu rolnego na działce nr 269, wyznaczony na załączniku graficznym do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XXXVII.244.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-09-2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowańi kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd.pdf (658,54KB)

PDFZalacznik1 XXXVII.244.2021.pdf (543,90KB)