Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXVII.246.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-09-2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2021 r. poz. 1372), art. 212, 218, 220, ustawy z dnia 27.08 2009 r. roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535), Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 15 890,00 zł. I. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 15 750,00 zł. 1. Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 750,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 15 750,00 zł
a) subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 15 750,00 zł.


II. Dział 855 Rodzina w kwocie 140,00 zł.
1. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny w kwocie 140,00 zł a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami w kwocie 140,00 zł.


§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 60 030,00 zł. I. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 23 030,00 zł. 1. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 20 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 20 000,00 zł
a) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 20 000,00 zł.


2. Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 3 030,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 3 030,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3 030,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3 030,00 zł
Fundusz sołecki – Klucz w kwocie 3 030,00 zł.II. Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 37 000,00 zł.
1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe w kwocie 37 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 37 000,00 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 37 000,00 zł
„Budowa szatni kontenerowej na boisku w Ujeździe Nr działki 828/1” w kwocie 37 000,00 zł.


§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 75 920,00 zł. I. Dział 600 Transport i łączność w kwocie 10 030,00 zł. 1. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie 10 030,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 10 030,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10 030,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 030 ,00 zł Fundusz sołecki – Klucz w kwocie 2 030,00 zł.II. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 37 000,00 zł.
1. Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej w kwocie 37 000,00 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 37 000,00 zł
a) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 37 000,00 zł
„Wymiana źródła ciepła w budynku komunalnym w Zimnej Wódce przy ul. Gajowej 3C”. ”;


III. Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 5 000,00 zł.
1. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 5 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 5 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5 000,00 zł.IV. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 22 750,00 zł.
1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 15 750,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 15 750,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15 750,00 zł
1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 15 750,00 zł.2. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 7 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 7 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7 000,00 zł.V. Dział 855 Rodzina w kwocie 140,00 zł.
1. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny w kwocie 140,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 140,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 140,00 zł
1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 140,00 zł.VI. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 1 000,00 zł.
1. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 1 000,00zł 1) wydatki bieżące w kwocie 1 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 000,00 zł
Fundusz sołecki – Klucz w kwocie 1 000,00 zł.§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XXXVII.246.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-09-2021 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2021 rok.pdf (180,83KB)