Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.260.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 24-08-2021

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2021r. poz.1372), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r poz.305,1236 ), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje.

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 156 401,51 zł Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 75 000,00 zł. Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 75 000,00 zł § 0310. Wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 60 000,00 zł
§ 0340. Wpływy z podatku o środków transportowych w kwocie 15 00,00 zł
Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 64 304,76 zł Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 64 304,76 zł
§ 2030. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 33 627,02 zł
§ 6330. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 30 677,74 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 15 000,00 zł Rozdział 85195 Pozostała działalność 15 000,00 zł
§ 2180. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 15 000,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 1 974,00 zł Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 1 974,00 zł
§ 2030. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na kwotę 1 974,00 zł
Dział 855 Rodzina w kwocie 122,75 zł Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny w kwocie 122,75 zł
§ 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 122,75 zł.
§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 469 195,00 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę w kwocie 10 695,00 zł Rozdział 40002 Dostarczanie wody w kwocie 10 695,00 zł § 6210. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowani kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 10 695,00 zł
„ Wymiana fragmentu sieci wodociągowej wraz z zabudową trzech hydrantów oraz wymianą 7 szt. istniejących przyłączy” w kwocie 10 695,00 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 600 Transport i łączność w kwocie 407 000,00 zł . Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe w kwocie 400 000,00 zł
§ 6300. Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 400 000,00 zł
„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1441 O Zimna Wódka – Jaryszów w miejscowości Jaryszów ul. 1 Maja”– wraz z dokumentacją w kwocie 280 000,00 zł „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej NR 1455 O Olszowa –Ujazd” w kwocie 120 000,00 zł Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 3 000,00 zł
§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 000,00 zł
„Remont drogi gminnej ul. Strzeleckiej i części ul. Lipowej w Nogowczycach” w kwocie 3 000,00 zł Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie 4 000,00 zł
§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 000,00 zł
„Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Słonecznej w Ujeździe” w kwocie 4 000,00 zł Urząd Miejski – Stanowisko ds. Obsługi Rady, jednostek pomocniczych i promocji gminy Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 5 000,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł
Rozdział 75495 Pozostała działalność w kwocie 5 000,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł
Fundusz sołecki – Stary Ujazd Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 18 500,00 zł PSP Jaryszów Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 12 000,00 zł
§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł
PSP Jaryszów Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 1 500,00 zł
§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 500,00 zł
PSP Ujazd Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 5 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł
Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 10 000,00 zł Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie 10 000,00 zł
§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł
„Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn” - płatność z budżetu gminy w kwocie 10 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 18 000,00 zł Rozdział 92601 Obiekty sportowe w kwocie 18 000,00 zł
§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 000,00 zł
„ Budowa szatni kontenerowej na boisku w Ujeździe Nr działki 828/1” w kwocie 18 000,00 zł
§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 625 596,51zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 600 Transport i łączność w kwocie 487 399,76 zł. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe w kwocie 360 778,83 zł § 6300. Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 360 778,83 zł
„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1441 O Zimna Wódka – Jaryszów w miejscowości Jaryszów ul. 1 Maja” – koncepcja programowa w kwocie 255 345,16 zł „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej NR 1455 O Olszowa – Ujazd” w kwocie 73 933,67 zł „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1441 O Zimna Wódka – Jaryszów w miejscowości Jaryszów ul. 1 Maja” w kwocie 31 500,00 zł Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 126 620,93 zł
§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 55 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 20 110,05 zł
§ 4580. Pozostałe odsetki w kwocie 7 400,00 zł
§ 6690. Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności , dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 44 110,88 zł
Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 30 100,00 zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 30 100,00 zł
§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 100,00 zł
„ Wymiana źródła ciepła w budynku OSP Ujazd” w kwocie 30 100,00 zł PSP Jaryszów Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 18 500,00 zł. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 18 500,00 zł
§ 4260. Zakup energii w kwocie 13 500,00 zł
§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł
Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 10 000,00 zł Rozdział 85195 Pozostała działalność 10 000,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł
Fundusz przeciwdziałania COVID-19 OPS Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 1 974,00 zł Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 1 974,00 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 974,00 zł
OPS Dział 855 Rodzina w kwocie 122,75 zł Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny w kwocie 122,75 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 122,75 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 72 500,00 zł Urząd Miejski – Referat Gospodarki Gruntami Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 10 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 60 000,00 zł
§ 6230. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 60 000,00 zł
„ Dofinansowanie do wymiany pieców” w kwocie 60 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 2 500,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł
Urząd Miejski – Stanowisko ds. Obsługi Rady, jednostek pomocniczych i promocji gminy Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 5 000,00 zł Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 1 000,00zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł
Fundusz sołecki – Stary Ujazd w kwocie 1 000,00 zł Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 4 000,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł
Fundusz sołecki – Stary Ujazd w kwocie 4 000,00 zł
§ 4. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 44 300,00 zł Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 2 500,00 zł Urząd Miejski – Stanowisko ds. Obsługi Rady, jednostek pomocniczych i promocji gminy Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 500,00 zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł
GZO Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kocie 2 000,00 zł
§ 4430. Różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł
Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 6 000,00 zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 6 000,00 zł
§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 6 000,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 6 800,00 zł. PSP Olszowa Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 500,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł
PP Ujazd Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 2 300,00 zł
§ 4520. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 000,00 zł
§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł
PP Ujazd Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 4 000,00 zł
§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 4 000,00 zł
Urząd Miejski – Stanowisko ds. Obsługi Rady, jednostek pomocniczych i promocji gminy Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 25 000,00 zł Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 25 000,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,00 zł
Fundusz sołecki – Jaryszów w kwocie 25 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 4 000,00 zł Rozdział 92601 Obiekty sportowe w kwocie 4 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł
§ 5. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 44 300,00 zł Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 2 500,00 zł Urząd Miejski – Stanowisko ds. Obsługi Rady, jednostek pomocniczych i promocji gminy Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 500,00 zł § 4190. Nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł
GZO Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kocie 2 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł
Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 6 000,00 zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 6 000,00 zł
§ 4260. Zakup energii w kwocie 6 000,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 6 800,00 zł. PSP Olszowa Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 500,00 zł
§ 4280. Zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł
PP Ujazd Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 2 300,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł
§ 4260. Zakup energii w kwocie 2 000,00 zł
PP Ujazd Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 4 000,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł
Urząd Miejski – Stanowisko ds. Obsługi Rady, jednostek pomocniczych i promocji gminy Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 25 000,00 zł Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 25 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł
Fundusz sołecki – Jaryszów w kwocie 25 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 4 000,00 zł Rozdział 92601 Obiekty sportowe w kwocie 4 000,00 zł
§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 4 000,00 zł
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom