Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o terminie naboru kandydatów na członków Młodzieżowej Rady Gminy w Ujeździe oraz o zasadach i terminie przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Ujazd

Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu
o terminie naboru kandydatów na członków Młodzieżowej Rady Gminy w Ujeździe oraz o zasadach i terminie przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Ujazd


Realizując zapisy Uchwały Nr XXXIV.234.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Ujazd i nadania jej statutu oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.268.2021 z dnia 28-09-2021 Burmistrz Ujazdu ogłasza termin i miejsce zgłaszania kandydatów na członków Młodzieżowej Rady Gminy oraz zasady, termin i miejsce przeprowadzenia wyborów do pierwszej kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Ujazd.

Niniejszym informuję, iż:

 1. Rada jest samorządową reprezentacją młodzieży Gminy Ujazd o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym.
 2. Celem działania Rady jest w szczególności:
  1) upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży;
  2) zwiększanie aktywności młodych ludzi;
  3) kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych oraz wyrabianie umiejętności podejmowania decyzji w określonych obszarach zagadnień;
  4) kształtowanie poczucia odpowiedzialności w zakresie spraw dotyczących samorządu lokalnego;
  5) zapewnienie uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym, w tym w procesie podejmowania decyzji bezpośrednio wpływających na sposób i jakość ich życia;
  6) reprezentowanie interesów młodzieży wobec organów samorządu gminnego, samorządów uczniowskich oraz władz oświatowych, a także instytucji i organizacji pozarządowych;
  7) prowadzenie wśród młodzieży kampanii informacyjnej na temat roli samorządu terytorialnego oraz zakresu jego funkcjonowania;
  8) działanie na rzecz ochrony praw i godności ucznia;
  9) działanie na rzecz integracji i współpracy środowisk młodzieżowych.
 3. Siedzibą i obszarem działania Rady jest Gmina Ujazd.
 4. Rada liczy od 9 do 15 członków, zwanych dalej Radnymi.
 5. Kadencja Młodzieżowej Rady Gminy trwa 3 lata.
 6. Kandydatem na Radnego może zostać każda osoba posiadająca status ucznia do ukończenia 19 roku życia, zamieszkała na terenie Gminy Ujazd,

Członkowie Młodzieżowej Rady Gminy pełnią swoje funkcje społecznie i nieodpłatnie.

I. Nabór kandydatów prowadzony będzie w dniach od 11 do 12 października 2021 r.
Wypełniony formularz zgłoszenia wraz z:

 • listą poparcia co najmniej 10 osób uprawnionych do głosowania
 • formularzem oświadczenia o wyrażeniu zgody rodzica / opiekuna prawnego na kandydowanie na radnego do Młodzieżowej Rady Gminy Ujazd (w przypadku nieletniego kandydata) należy:
 • przesłać pocztą lub dostarczyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór kandydatów na członków Młodzieżowej Rady Gminy Ujazd” do Urzędu Miejskiego w Ujeździe,
  ul. Sławięcicka 19, pok. nr 7 w godzinach pracy Urzędu tj.
  11.10.2021 w godz. od 7.00 do 17.00 oraz
  12.10.2021 w godzinach od 7.00 do 15.00 (decyduje data wpływu zgłoszenia).

Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów jest równa liczbie członków Rady, o której mowa w pkt.4, głosowania nie przeprowadza się, a za wybranych radnych uznaje się zgłoszonych kandydatów.

Formularze zgłoszeniowe można pobrać:

 1. w Urzędzie Miejskim w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, pok. 7, I p.
 2. w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe ul. Strzelecka 6
 3. w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszowej ul. Szkolna 7
 4. w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaryszowie ul. Stawowa 1
 5. ze strony BIP: www.bip.ujazd.pl Ujazd w zakładce WYBORY/ Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Ujazd

II. Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Ujazd odbędą się dnia 21 października 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Ujeździe w godzinach od 10.00 do 14.00.

 1. Wybory są równe – każda osoba mająca status ucznia, która nie osiągnęła 20 roku życia ma jeden głos.
 2. Wybory są większościowe – radnymi - zostają kandydaci, na których oddano najwięcej głosów.
 3. Udział w głosowaniu jest dobrowolny.
 4. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym. Karty do głosowania wrzuca się do urny wyborczej.
 5. Głosowanie odbywa się w Urzędzie Miejskim w Ujeździe
 6. Głosowanie odbywa się w specjalnie zorganizowanym w tym celu lokalu wyborczym, w warunkach zapewniających dobrowolne, bez przymusu oddania głosu.
 7. Przewodniczący komisji wyborczej czuwa nad utrzymaniem porządku w czasie głosowania oraz nad zapewnieniem tajności głosowania i może w tym celu wydać odpowiednie zarządzenie porządkowe.
 8. Głosuje się przez postawienie znaku „x” przy nazwisku jednego wybieranego kandydata na radnego - juniora i tylko wtedy głos jest ważny.
 9. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania komisja wyborcza ustala wyniki głosowania.
 10. Z przeprowadzonego głosowania komisja sporządza protokół.
 11. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji wyborczej.
 12. Wyniki głosowania komisja wyborcza podaje do publicznej wiadomości. Jeden egzemplarz protokołu gminna komisja wyborcza przekazuje Burmistrzowi Ujazdu.
 13. Na podstawie protokołu Burmistrz Ujazdu sporządza obwieszczenie o wyborze Młodzieżowej Rady Gminy Ujazd zatwierdzające wynik wyborów, które podaje do publicznej wiadomości.

Burmistrz Ujazdu
Hubert Ibrom

Ujazd, dnia 4 październik 2021 r.

Załączniki:

PDFZarządzenie 0050.268.2021 Młodzieżowa Rada Gminy.pdf (553,88KB)
PDFZałącznik nr 2.pdf (132,82KB)
PDFZałącznik nr 3.pdf (106,91KB)
PDFKlauzula informacyjna - MRG.pdf (43,10KB)