Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o II przetargu ustnym nieograniczonym w dniu 17.11.2021 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Ujazdu działając zgodnie z §3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.,
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zmianami)

ogłasza

drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ujazd.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 listopada 2021 r., na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ujeździe, II piętro.

Przedmiotem przetargu są nieruchomości gruntowe, niezabudowane położone na terenie Gminy Ujazd.

Pierwszy przetarg na działki: nr 2396 odbył się dnia 19.08.2021 r., nr 445/3 odbył się dnia 20.08.2021 r., nr 2356 odbył się dnia 20 maja 2021 r.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości

Cena wywoławcza do przetargu

Wadium

Termin zapłaty wadium

Termin przetargu

Godzina

Postąpienie

dz. 2396 obręb Ujazd o powierzchni

0,1155 ha

 

OP1S/00006553/1

Nieruchomość gruntowa niezabudowana obecnie stanowi teren zieleni niskiej. Działka o kształcie nieforemnym. Kształt i wielkość działki umożliwiają jej zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem. W otoczeniu nieruchomości znajdują się tereny nowopowstałej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Położenie na obszarze miasta Ujazd stanowiącej siedzibę władz gminy. W dalszym otoczeniu tereny zieleni oraz tereny wód płynących – Kanał Gliwicki. Dostęp do ulicy Krzemowa stanowiącej dojazdową drogę o nawierzchni asfaltowej. Uzbrojenie terenu w sąsiedztwie: energia elektryczna, sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna. 

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

11MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

90 000,00 zł netto +  23% VAT

9 000,00 zł

05.11.2021 r.

17.11.2021 r.

900

950 zł

2356 obręb Ujazd
o powierzchni
0,1761 ha

 

OP1S/00006553/1

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w mieście Ujazd, osiedle Piaski ul. Chrobrego, w bardzo atrakcyjnej lokalizacji, z dojazdem drogą o nawierzchni asfaltowej, w bliskim sąsiedztwie dróg krajowych i dojazdu do autostrady. Działka położona jest w kompleksie działek o przeznaczeniu budowlanym i usługowym w otoczeniu niskiej zabudowy domów jednorodzinnych i sąsiedztwie otwartych terenów zielonych i lasu. Bardzo dobry dostęp do obiektów użyteczności publicznej i dróg krajowych. Działka posiada możliwość uzbrojenia w sieć energetyczną, wodociągową i kanalizacyjną, które dostępne są w granicach działki.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

 

MNU-2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami i rzemiosłem

 

Działka nie znajduje się na obszarze rewitalizacji i nie znajduje się w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.

130 500 zł netto + 23% VAT

13 050 zł

05.11.2021 r.

17.11.2021 r.

1100

1 400 zł

dz. 445/3 obręb Sieroniowice

o powierzchni

0,2794 ha

 

OP1S/00040519/1

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona
w Sieroniowicach, gmina Ujazd w bardzo atrakcyjnej lokalizacji, z bezpośrednim dostępem
i dojazdem drogą o nawierzchni asfaltowej, w bliskim sąsiedztwie ronda dojazdowego do licznych obiektów użytkowych
w sąsiedztwie dróg krajowych
i dojazdu do autostrady. Działka położona w sąsiedztwie działek
o przeznaczeniu budowlanym
i usługowym w otoczeniu niskiej zabudowy usługowej 
i sąsiedztwie otwartych terenów zielonych. Bardzo dobry dostęp do obiektów użyteczności publicznej i dróg krajowych. Bliskie sąsiedztwo Ujazdu. Działki nie są ogrodzone. Posiadają możliwość uzbrojenia w sieć energetyczną, wodociągową i kanalizacyjną, która dostępna będzie
w granicach działek.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

A-1UP – tereny zabudowy usługowej oraz zabudowy produkcyjnej, składów, magazynów i obsługi komunikacji.

 

132 000,00 zł netto + 23% VAT

13 200,00 zł

05.11.2021 r.

17.11.2021 r.

1300

1 400 zł.

 

TERMIN ZAGOSPODAROWANIA NIEUCHOMOŚCI – osoby, które w wyniku przetargu nabędą działkę numer, 2396 będą zobowiązane rozpocząć budowę w terminie dwóch lat od dnia spisania umowy sprzedaży oraz zakończyć budowę w ciągu pięciu lat od dnia spisania umowy sprzedaży pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości równowartości ceny nabycia działki lub zastrzeżeniem prawa odkupu na wypadek nie zabudowania działki  we wskazanym okresie.

W/w nieruchomości  nie są obciążone prawem użytkowania wieczystego, służebności,  żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie stanowią przedmiotu umowy dzierżawy, najmu lub innej umowy skutkiem, której byłoby korzystanie z nieruchomości  przez inne osoby  oraz nie są zadłużone i nie posiadają żadnych zaległości finansowych.

Z przebiegiem infrastruktury technicznej znajdującej się na nieruchomościach będących przedmiotem przetargu i w ich rejonie należy zapoznać
się w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe, ul. Skargi 1, tel. 77 463 70 58.

Z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy zapoznać się u pracownika ds. planowania przestrzennego i obsługi inwestora Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, pok. nr 5, II piętro, tel. 77 404 87 55 lub na stronie internetowej tut. Urzędu  www.bip.ujazd.pl.

 1. Tryb usunięcia drzew i krzewów z nieruchomości będących przedmiotem przetargu podlega przepisom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098).
 2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.
 3. Osoba fizyczna, będąca uczestnikiem przetargu, winna stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście, i przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika takiej osoby, który to pełnomocnik winien posiadać oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez tę osobę z notarialnie poświadczonym jej podpisem, upoważniającego pełnomocnika do uczestnictwa w przetargu i określającego przedmiot i datę przetargu zgodnie z ogłoszeniem, a także dokument tożsamości, które to pełnomocnictwo i dokument tożsamości pełnomocnik przedkłada komisji przetargowej.
 4. Spółki cywilne uczestniczące w przetargu winny być reprezentowane w terminie i miejscu przetargu przez wspólnika dysponującego oryginałem pełnomocnictwa udzielonego przez wszystkich wspólników z notarialnie poświadczonymi ich podpisami, upoważniającego do uczestnictwa w przetargu i określającego przedmiot i datę przetargu zgodnie z ogłoszeniem, a także dokumentem tożsamości, które to pełnomocnictwo i dokument tożsamości pełnomocnik przedkłada komisji przetargowej. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika spółki cywilnej, który to pełnomocnik winien posiadać oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez wszystkich wspólników spółki cywilnej |z notarialnie poświadczonymi ich podpisami, upoważniającego pełnomocnika do uczestnictwa w przetargu i określającego przedmiot i datę przetargu zgodnie z ogłoszeniem, a także dokument tożsamości, które to pełnomocnictwo i dokument tożsamości pełnomocnik przedkłada komisji przetargowej.
 5. Podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, będący uczestnikiem przetargu, reprezentowany jest przez osobę lub osoby fizyczne umocowane do zaciągania zobowiązań w jego imieniu zgodnie z odnośnymi zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Osoba ta lub osoby winny stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście, wraz z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą przetargu, oraz z dokumentem tożsamości, który to odpis i dokument tożsamości przedkłada się komisji przetargowej. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika podmiotu podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, który to pełnomocnik winien posiadać oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w imieniu tego podmiotu zgodnie z odnośnymi zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym i z notarialnie poświadczonym podpisem tej osoby lub osób, upoważniającego pełnomocnika do uczestnictwa w przetargu i określającego przedmiot i datę przetargu zgodnie z ogłoszeniem, a także dokument tożsamości, które to pełnomocnictwo i dokument tożsamości pełnomocnik przedkłada komisji przetargowej.
 6. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu, dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
 7. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie  do dnia 05.08.2021 r., przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Ujeździe  w Banku Spółdzielczym w Leśnicy/o Ujazd  nr konta: 24 8907 1021 2003 0006 3470 0004  wadium w wysokości10% ceny wywoławczej. Za termin zapłaty wadium przyjmuje się datę wpływu kwoty wadium na w/w rachunek bankowy.
 8. Uczestnicy przetargu, o których mowa w pkt. 8-12, winni w terminie i miejscu przetargu posiadać dokument potwierdzający tożsamość oraz dokument wpłaty całej kwoty wadium.
 9. Wpłacone wadium zostanie:
 • zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
 • zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
 1. Cenę nabycia prawa własności nieruchomości, równą cenie osiągniętej w przetargu powiększonej o należny podatek VAT naliczony wg. stawki procentowej obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości, a pomniejszonej o wysokość wadium, wpłaca się na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Ujeździe w terminie 21 dni od dnia przetargu  nie później niż dzień przed datą zawarcia umowy notarialnej. Za termin wpłaty ceny nabycia przyjmuje się datę wpływu tej wpłaty na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Ujeździe.
 2. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Ujazdu   może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

12. Burmistrz Ujazdu  zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, informując o przyczynie odwołania.

13. Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, pok. nr 2, II piętro, tel. 77 4048756.

 

Ujazd, dnia 05.10.2021 r.

                                                                                                                                                                                 Burmistrz Ujazdu

 (-) Hubert Ibrom