Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie-Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

Strona archiwalna

 

RG.6220.10.2021                                                                                                        Ujazd,  dnia 5 października 2021 r.

                                                            

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania

 

Działając na podstawie art. 10, art. 49 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.),

zawiadamiam strony postępowania,

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku stacji paliw płynnych, stacji diagnostycznej, myjni samochodowej, zewnętrznej samoobsługowej myjni samochodowej 2-stanowiskowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i techniczną przy ul. Powstańców Śląskich w Ujeździe”.

                Informuję, że w toku postępowania uzyskano stanowiska organów opiniujących:

- pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nr GL.ZZŚ.1.435.142.2021.MS z dnia 27.09.2021 roku, w którym wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił warunki tej realizacji;

- pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu Nr WOOŚ.4220.389.2021.AK z dnia 29 września 2021 roku, który wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił warunki tej realizacji;

- pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich Nr NZ.9022.4.29.2021.AS z dnia 29.09.2021 roku, w którym wyraził opinię o potrzebie nałożenia na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska przedsięwzięcia oraz sporządzenia raportu o odziaływaniu na środowisko w zakresie określonym w art. 66 ust. 1 cytowanej ustawy ooś. 

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a., informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, piętro II pokój 2, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu. Z uwagi na środki ostrożności związane z wprowadzeniem stanu epidemicznego konieczne jest wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu przeglądania akt.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. – zawiadomienie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ujeździe bip.ujazd.pl oraz przesłane do Przewodniczącej Samorządu Mieszkańców Ujazd.  Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Zawiadomienie - obwieszczenie

zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej

w dniu 5 października 2021 roku

 

                     

                                                                                                                             Z up. Burmistrza Ujazdu  

                                                                                                                             (-) Ewelina Wientzek