Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.264.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 15-09-2021

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny (Dz.U z 2021r. poz. 1372 ), art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r poz.305,1236,1535 ), Uchwały Nr XXVI.195.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 grudnia 2020 r w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 15 141,66 zł I. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 15 000,00 zł 1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie 15 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 15 000,00 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 15 000,00 zł


II. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 141,66 zł
1. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 141,66 zł 1) dochody bieżące w kwocie 141,66 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 141,66 zł


§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 29 100,00 zł I. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 10 000,00 zł 1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 10 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 10 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 000,00 złII. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 19 100,00 zł.
1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 2 500,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 2 500,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2 500,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2 500,00 zł2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 500,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 500,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 500,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 500,00 zł3. Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 11 100,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 11 100,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 11 100,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 11 100,00 zł4. Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 5 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 5 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5 000,00 zł§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 44 241,66 zł I. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 15 000,00 zł 1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie 15 000,00zł 1) wydatki bieżące w kwocie 15 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 15 000,00 złII. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 10 000,00 zł
1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 10 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 10 000,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 000,00 zł


III. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 19 100,00 zł.
1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 5 500,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 5 500,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5 500,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5 500,00 zł2. Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 11 100,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 11 100,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 11 100,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11 100,00 zł3. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 2 500,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 2 500,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2 500,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2 500,00 złIV. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 141,66 zł
1. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 141,66 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 141,66 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2,83 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2,83złb) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 138,83 zł


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom