Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.265.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 15-09-2021

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2021r. poz.1372 ), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r poz.305,1236,1535 ), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje.

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 15 141,66 zł Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 15 000,00 zł Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie 15 000,00 zł § 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 15 000,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 141,66 zł Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 141,66 zł
§ 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 141,66 zł
§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 29 100,00 zł Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 10 000,00 zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 10 000,00 zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 19 100,00 zł. PSP - Ujazd Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 2 500,00 zł
§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 2 500,00 zł
PSP- Olszowa Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 500,00 zł
§ 4240. Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł
PP- Ujazd Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 11 100,00 zł
§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 100,00 zł
PSP - Ujazd Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 5 000,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 600,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł
§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 44 241,66 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 15 000,00 zł Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie 15 000,00zł § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 0000,00 zł
Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 10 000,00 zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 10 000,00 zł
§ 3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 000,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 19 100,00 zł. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 5 500,00 zł PSP – Jaryszów
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł
PSP - Olszowa
§ 4240. Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł
PP- Ujazd Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 11 100,00 zł
§ 4260. Zakup energii w kwocie 11 100,00 zł
PSP - Ujazd Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 2 500,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł
OPS Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 141,66 zł Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 141,66 zł
§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 138,83 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2,83 zł
§ 4. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 18 600,00 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 1 000,00 zł Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 1 000,00 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł
Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 17 600,00 zł Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie 1 600,00 zł
§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 600,00 zł
„Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn”- II etap w kwocie 1 600,00 zł Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 16 000,00 zł
§ 4260. Zakup energii w kwocie 16 000,00 zł
§ 5. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 18 600,00zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 1 000,00 zł Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 1 000,00 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł
Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 17 600,00 zł Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie 1 600,00 zł
§ 6057. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 600,00 zł
„Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn”- II etap w kwocie 1 600,00 zł Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 16 000,00 zł
§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 16 000,00 zł
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom