Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.266.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 20-09-2021

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2021r. poz.1372 ), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r poz.305,1236,1535 ), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje.

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 15 890,00 zł. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 15 750,00 zł. Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 750,00 zł § 2920. Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 15 750,00 zł
Dział 855 Rodzina w kwocie 140,00 zł Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny w kwocie 140,00 zł
§ 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 140,00 zł.
§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 60 030,00 zł Urząd Miejski –Referat Finansowo-Budżetowy Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 23 030,00 zł Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 20 000,00 zł § 2480. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 20 000,00 zł
Urząd Miejski – Stanowisko ds. Obsługi Rady, jednostek pomocniczych i promocji gminy Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 3 030,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 3 030,00 zł
Fundusz sołecki – Klucz w kwocie 3 030,00 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 37 000,00 zł Rozdział 92601 Obiekty sportowe w kwocie 37 000,00 zł
§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 37 000,00 zł
„ Budowa szatni kontenerowej na boisku w Ujeździe Nr działki 828/1” w kwocie 37 000,00 zł
§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 75 920,00 zł Dział 600 Transport i łączność w kwocie 10 030,00 zł Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie 10 030,00 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych § 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 8 000,00 zł
Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych
§ 4210. Zakup usług pozostałych w kwocie 1 491,01 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 538,99 zł
Fundusz sołecki – Klucz w kwocie 2 030,00 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 37 000,00 zł Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej w kwocie 37 000,00 zł
§ 6210. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 37 000,00 zł
„Wymiana źródła ciepła w budynku komunalnym w Zimnej Wódce przy ul. Gajowej 3C ”;
Urząd Miejski –Referat Finansowo-Budżetowy Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 5 000,00 zł . Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 5 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 22 750,00 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 15 750,00 zł PSP- Ujazd
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 450,00 zł
PSP- Jaryszów
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 150,00 zł
PSP- Olszowa
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 150,00 zł
PP-Ujazd Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 7 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł
OPS Dział 855 Rodzina w kwocie 140,00 zł Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny w kwocie 140,00 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 140,00 zł
Urząd Miejski – Stanowisko ds. Obsługi Rady, jednostek pomocniczych i promocji gminy Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 1 000,00 zł Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 1 000,00zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł - Fundusz sołecki – Klucz § 4. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 2 720,00 zł Urząd Miejski – Stanowisko ds. Obsługi Rady, jednostek pomocniczych i promocji gminy Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 2 720,00 zł Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 2 500,00 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł
Fundusz sołecki – Balcarzowice w kwocie 2 500,00 zł Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 220,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 220,00 zł
Fundusz sołecki – Klucz w kwocie 220,00 zł
§ 5. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 2 720,00 zł Urząd Miejski – Stanowisko ds. Obsługi Rady, jednostek pomocniczych i promocji gminy Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 2 720,00 zł Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 2 500,00 zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł
Fundusz sołecki – Balcarzowice w kwocie 2 500,00 zł Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 220,00 zł
§ 4210. Zakup usług pozostałych w kwocie 220,00 zł
Fundusz sołecki – Klucz w kwocie 220,00 zł
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom