Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.267.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 21-09-2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 poz. 1372) oraz § 1 ust. 2 Uchwały Nr XI/53/2011 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 września 2011 r., w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi z arządzam co następuje:

§ 1. Nabywa się na rzecz Gminy Ujazd działki oznaczone w ewidencji gruntów numerami 349/1 i 349/3 obręb Stary Ujazd, o łącznej powierzchni 0,0976 ha, opisana w KW nr OP1S* prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich stanowiącą własność osoby fizycznej celem realizacji zadań własnych gminy.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Ujeździe.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
* - wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Burmistrz

Hubert Ibrom