Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.270.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-09-2021

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2021r. poz. 1372 ), art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r poz.305,1236,1535 ), Uchwały Nr XXVI.195.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 grudnia 2020 r w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 162 266,88 zł I. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 1 189,88 zł. 1. Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 1 189,88 zł 1) dochody bieżące w kwocie 1 189,88 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 189,88 zł.


II. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 12 543,00 zł
1. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 2 543,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 2 543,00 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 543,00 zł


2. Rozdział 85216 Zasiłki stałe w kwocie 10 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 10 000,00 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 000,00 zł


III. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 8 632,00 zł
1. w kwocie 8 632,00 zł
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 1) dochody bieżące w kwocie 8 632,00 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na kwocie 8 632,00 zł


IV. Dział 855 Rodzina w kwocie 139 902,00 zł
1. Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze w kwocie 136 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 136 000,00 zł
a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 136 000,00 zł


2. Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 3 902,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 3 902,00 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 902,00 zł.


§ 2. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 162 266,88 zł I. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 1 189,88 zł. 1. Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 1 189,88 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 1 189,88 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 189,88 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 189,88 złII. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 12 543,00 zł
1. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 2 543,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 2 543,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2 543,00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2 543,00 zł2. Rozdział 85216 Zasiłki stałe w kwocie 10 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 10 000,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 000,00 zł


III. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 8 632,00 zł
1. w kwocie 8 632,00 zł
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 1) wydatki bieżące w kwocie 8 632,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 632,00 zł


IV. Dział 855 Rodzina w kwocie 139 902,00 zł
1. Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze w kwocie 136 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 136 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5 000,00 zł
1 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 5 000,00 złb) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 131 000,00 zł


2. Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 3 902,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 3 902,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3 902 00 zł
1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3 902,00 zł§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom