Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.271.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-09-2021

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2021r. poz.1372 ), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r poz.305,1236,1535 ), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje.

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 162 266,88 zł Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 1 189,88 zł. Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 1 189,88 zł § 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 189,88 zł.
Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 12 543,00 zł Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 2 543,00 zł
§ 2030. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 543,00 zł
Rozdział 85216 Zasiłki stałe w kwocie 10 000,00 zł
§ 2030. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 000,00 zł w kwocie 8 632,00 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 8 632,00 zł Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
§ 2030. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na kwocie 8 632,00 zł
Dział 855 Rodzina w kwocie 139 902,00 zł Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze w kwocie 136 000,00 zł
§ 2060. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 136 000,00 zł
Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 3 902,00 zł
§ 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 902,00 zł.
§ 2. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 162 266,88 zł Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 1 189,88 zł. Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 1 189,88 zł PSP Ujazd § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9,38 zł
§ 4240. Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 937,53zł
PSP Jaryszów
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2,40 zł
§ 4240. Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 240,57 zł
OPS Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 12 543,00 zł Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 2 543,00 zł
§ 4130. Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 2 543,00 zł
Rozdział 85216 Zasiłki stałe w kwocie 10 000,00 zł
§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 10 000,00 zł w kwocie 8 632,00 zł
OPS Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 8 632,00 zł Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
§ 3240. Stypendia dla uczniów w kwocie 7 144,00 zł
§ 3260. Inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 488,00 zł
OPS Dział 855 Rodzina w kwocie 139 902,00 zł Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze w kwocie 136 000,00 zł
§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 131 000,00 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 000,00 zł
Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 3 902,00 zł
§ 4130. Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 3 902,00 zł
§ 3. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 44 835,00 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 20 000,00 zł Rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) w kwocie 20 000,00 zł § 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 50,00 zł. Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 50,00 zł PSP Olszowa
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 0,50 zł
§ 4240. Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 49,50 zł
Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 24 785,00 zł Rozdział 92601 Obiekty sportowe w kwocie 24 785,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 24 785,00 zł
w tym Fundusz sołecki – Niezdrowice w kwocie 8 785,00 zł
§ 4. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 44 835,00 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 20 000,00 zł Rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) w kwocie 20 000,00 zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 50,00 zł. Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 50,00 zł PSP Ujazd
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 0,50 zł
§ 4240. Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 49,50 zł
Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 24 785,00 zł Rozdział 92601 Obiekty sportowe w kwocie 24 785,00 zł
§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 24 785,00 zł
w tym Fundusz sołecki – Niezdrowice w kwocie 8 785,00 zł
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom