Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXVIII.249.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-10-2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784 i 922) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Ujazd, zwanego dalej planem. 2. Obszar objęty planem składa się z dwóch terenów położonych w granicach miasta Ujazd, w tym:
a) terenu nr 1 zlokalizowanego w rejonie zalewu Ujazd, wyznaczonego na załączniku graficznym nr 1;

b) terenu nr 2 stanowiącego działkę ewidencyjną nr 2323, wyznaczonego na załączniku graficznym nr 2.


3. Zakres planu powinien być zgodny z wymogami art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XXXVIII.249.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-10-2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Ujazd.pdf (505,49KB)

DOCXZałącznik nr 1 XXXVIII.249.2021.docx (192,99KB)

DOCXZałącznik nr 2 XXXVIII.249.2021.docx (64,33KB)

DOCXZałącznik nr 3 XXXVIII.249.2021.docx (6,28KB)