Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.274.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 04-10-2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zmianami) oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 110 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. Gmina Ujazd nie skorzysta z prawa pierwokupu działek o numerze ewidencyjnym 672, obręb Zimna Wódka, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą nr OP1S/00048005/1, będącą przedmiotem warunkowej umowy sprzedaży Rep. A nr 11382/2021 z dnia 02.09.2021 roku, zawartej przed notaniuszem Igorem Zabielskim w Kancelarii Notarialnej w Strzelcach Opolskich.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Hubert Ibrom