Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2022

ZARZĄDZENIE NR 0050.292.2021
BURMISTRZ UJAZDU

z dnia 6 grudnia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2022

Na podstawie art.5 ust.1,  art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243 i 1535) oraz Uchwały Nr XXXIX.252.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022, zarządzam co następuje:

§ 1. 

 1. Podaję do publicznej wiadomości ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 2. Ogłoszenie konkursu ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Hubert Ibrom


Załącznik do zarządzenia Nr 0050.292.2021
Burmistrz Ujazdu
z dnia 6 grudnia 2021 r.

BURMISTRZ UJAZDU
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
 
na realizacje przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2022

I. Rodzaj zadania

 1. Konkurs ofert dotyczy zadania, które polega na wspieraniu i upowszechnieniu kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Ujazd, poprzez:
  a) rozwój sportu dzieci, młodzieży i dorosłych,
  b) prowadzenie zajęć, treningów, uczestnictwo w rozgrywkach sportowych, w tym organizowanych przez związki sportowe w różnych dyscyplinach sportu oraz wynikających ze społecznego zapotrzebowania,
  c) organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych, turniejów dla mieszkańców gminy Ujazd,
  d) udział sportowych reprezentacji gminy Ujazd w zawodach sportowych w gminie i poza jej granicami,
  e) bieżące utrzymanie i poprawa stanu technicznego istniejącej bazy sportowej.
 2. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Warunki, które muszą spełniać podmioty, o których mowa w ust. 2:
  a) Oferent musi posiadać możliwości organizacyjne, kadrowe oraz odpowiednie doświadczenie.
  b) Oferent musi posiadać odpowiednią bazę lokalową na terenie Gminy.

II. Wysokość publicznych środków przekazanych na realizacje zadania
Całkowita kwota dotacji przewidziana w projekcie budżetu na realizację zadania objętego konkursem wynosi 185 000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100 gr.).
 
III. Warunki przyznania dotacji

 1. Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
  a) zgodność oferty z warunkami konkursu,
  b) możliwość realizacji zadania przez oferenta /baza, zasoby rzeczowe, kadra, doświadczenie/,
  c) koszty realizacji zadania,
  d) planowany przez oferenta udział własnych środków finansowych na realizację zadania,
  e) wiarygodność oferenta /dla oferentów spoza terenu gminy Ujazd, potwierdzenie wiarygodności przez organ samorządowy na terenie którego prowadzona była dotychczasowa działalność/,
  f) zgodność tematyki i zakresu oferty z celami statutowymi podmiotu.
 2. Konkurs będzie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta.
 3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty:
  a) przygotowane na formularzu zgodnym z obowiązującymi przepisami
  b) prawidłowo wypełnione
  c) zawierające komplet niezbędnych załączników
  d) złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym

IV. Termin i warunki realizacji zgłoszonego zadania

 1. Działania będą realizowane w terminie: od stycznia do grudnia 2022 r.
 2. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi przepisami.
 3. Zadanie należy realizować w taki sposób by działaniami objęta była jak największa liczba osób.
 4. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie na wykonanie zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

V. Termin i warunki składania ofert
Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia z dnia 24 sierpnia 2018 r.   /Dz. U. z 2018 r. poz. 2057/ w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć na adres: Urząd Miejski w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 grudnia 2021 r. do godziny 10.00.
 
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie, zgodnie z uwzględnieniem zasad zawartych w Ustawie dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1038 ze zm.)
 2. Oceny wyboru oferty dokona Komisja powołana przez Burmistrza Ujazdu.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 28 grudnia 2021 r. o godzinie 12.00.
 4. Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.
 5. Podstawą wypłaty dotacji jest umowa zawarta pomiędzy podmiotem a Burmistrzem Ujazdu, która określi szczegółowe zasady realizacji i rozliczenia zadania.

VII. Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami
Wysokość przyznanej dotacji w roku 2020 wyniosła 165.000,00 zł. (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).
Wysokość przyznanej dotacji w roku 2021 wyniosła 175.000,00 zł. (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).

VIII. Wymagane załączniki
Aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności  /ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia/.

IX. Ogłoszenie o konkursie ofert znajduje się na stronie internetowej Biuletynu  Informacji Publicznej Gminy Ujazd: bip.ujazd.pl  jak również na tablicy ogłoszeń w  budynku Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd.

 
Burmistrz
Hubert Ibrom