Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXIX.253.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 4 1 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Ujazd na 2022 rok, stanowiacy załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ujazd na 2022 rok, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 4. Programy o których mowa w § 1 i § 2, stanowić będą część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XXXIX.253.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ujazd na 2022 rok.pdf (713,51KB)

PDFZalacznik1 XXXIX.253.2021.pdf (191,17KB)

PDFZalacznik2 XXXIX.253.2021.pdf (120,48KB)