Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXIX.254.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2021 poz. 1372, 1834) oraz art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Gminny program wspierania rodziny na lata 2022 - 2024, stanowiacy załacznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Gminny program wspierania rodziny na lata 2022 - 2024 stanowi integralną część ,,Strategii Rozwiązywnia Problemów Społecznych w Gminie Ujazd na lata 2021 - 2027".
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XXXIX.254.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2021 w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2022 - 2024.pdf (533,28KB)

PDFZalacznik1 XXXIX.254.2021.pdf (281,56KB)