Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXIX.255.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2021

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 403 ust. 2, 4 i 5 w związku z art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji osobom fizycznym na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania, zawarte w „Regulaminie udzielania z budżetu Gminy Ujazd dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie powietrza”, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Łączna kwota środków przeznaczonych na pomoc finansową w postaci dotacji celowej o której mowa w §1, będzie określana w budżecie gminy na dany rok i uzależniona będzie od możliwości finansowych gminy Ujazd.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 4. Traci moc uchwała nr XVII.135.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24.02.2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Ujazd na realizację zadań służących ochronie powietrza.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 01.01.2022 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XXXIX.255.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2021 w sprawie w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Ujazd na realizację zadań służących ochronie powietrza.pdf (267,85KB)

DOCXZałącznik nr 1 XXXIX.255.2021.docx (13,75KB)